DOKUMENT O KRETANJU OPASNOG OTPADA


Stupanjem na snagu "Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje" ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10 i 14/16), procedura dostavljanja podataka neznatno je izmenjena.

Podaci prethodnog obaveštenja odnosno dokumenta o kretanju opasnog otpada, od sad se dostvaljaju se iskljčivo u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja:
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20170&id=20004&akcija=showAll
© 2017
Agencija za zaštitu životne sredine
NACIONALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA