Каталог отпада
01 ОТПАДИ КОЈИ НАСТАЈУ У ИСТРАЖИВАЊИМА, ИСКОПАВАЊИМА ИЗ РУДНИКА ИЛИ КАМЕНОЛОМА, И ФИЗИЧКОМ И ХЕМИЈСКОМ ТРЕТМАНУ МИНЕРАЛА
01 01 отпади од ископавања минерала
01 01 01 отпади од ископавања минерала за црну металургију
01 01 02 отпади од ископавања минерала за обојену металургију
01 03 отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију
01 03 04* јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину
01 03 05* друге јаловине које садрже опасне супстанце
01 03 06 јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05
01 03 07* остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију који садрже опасне супстанце
01 03 08 прашњави и прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 03 07
01 03 09 црвени мулј из производње алуминијума другачији од оног наведеног у 01 03 10
01 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
01 04 отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију
01 04 07* отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже опасне супстанце
01 04 08 отпадни шлјунак и дроблјени камен другачији од оних наведених у 01 04 07
01 04 09 отпадни песак и глине
01 04 10 прашњави прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 04 07
01 04 11 отпади од прераде поташе и камене соли другачији од оних наведених у 01 04 07
01 04 12 остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних наведених у 01 04 07 и 01 04 11
01 04 13 отпади од сечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07
01 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
01 05 мулјеви настали бушењем и други отпади од бушења
01 05 04 мулјеви и отпади од бушења за изворишта питке воде
01 05 05* мулјеви и отпади од бушења који садрже нафту
01 05 06* мулјеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце
01 05 07 мулјеви од бушења и отпади који садрже барит другачији од оних наведених у 01 05 05 и 01 05 06
01 05 08 мулјеви од бушења и отпади који садрже хлориде другачији од оних наведених у 01 05 05 и 01 05 06
01 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 ОТПАДИ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ХОРТИКУЛТУРЕ, АКВАКУЛТУРЕ, ШУМАРСТВА, ЛОВА И РИБОЛОВА, ПРИПРЕМЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ
02 01 Отпади из полјопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова
02 01 01 мулјеви од прања и чишћења
02 01 02 отпад од животињског ткива
02 01 03 отпад од билјног ткива
02 01 04 отпадна пластика (исклјучујући амбалажу)
02 01 06 животињски фецес, урин и ђубриво (уклјучујући и отпадну сламу), течни отпад, сакуплјен одвојено и третиран ван места настајања
02 01 07 отпади из шумарства
02 01 08* агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце
02 01 09 агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08
02 01 10 отпад од метала
02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 02 отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла
02 02 01 мулјеви од прања и чишћења
02 02 02 отпад од животињског ткива
02 02 03 материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 02 04 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 03 отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих улја, какаа, кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе
02 03 01 мулјеви од прања, чишћења, лјуштења, центрифугирања и сепарације
02 03 02 отпади од конзерванса
02 03 03 отпади од екстракције растварачима
02 03 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 03 05 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 04 отпади од прераде шећера
02 04 01 землја од чишћења и прања шећерне репе
02 04 02 калцијум карбонат ван спецификације
02 04 03 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 05 отпади од индустрије млечних производа
02 05 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 05 02 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 06 отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије
02 06 01 материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 06 02 отпади од конзерванса
02 06 03 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
02 07 отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја и какаа)
02 07 01 отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала
02 07 02 отпади од дестилације алкохола
02 07 03 отпади од хемијског третмана
02 07 04 материјали неподобни за потрошњу или обраду
02 07 05 мулјеви од третмана течног отпада на месту настајања
02 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
03 ОТПАДИ ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА, КАРТОНА, ПУЛПЕ, ПАНЕЛА И НАМЕШТАЈА
03 01 отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја
03 01 01 отпадна кора и плута
03 01 04* пилјевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце
03 01 05 пилјевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04
03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
03 02 отпади од заштите дрвета
03 02 01* нехалогенована органска заштитна средства за дрво
03 02 02* органохлорна заштитна средства за дрво
03 02 03* органометална заштитна средства за дрво
03 02 04* неорганска заштитна средства за дрво
03 02 05* друга заштитна средства који садрже опасне супстанце
03 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
03 03 отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона
03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад
03 03 02 зелени течни мулј настао обнавлјањем куване (беле) течности
03 03 05 мулјеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже папира
03 03 07 механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона
03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи
03 03 09 кречни отпадни мулј
03 03 10 остаци влакана, мулјеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације
03 03 11 мулјеви из третмана отпадне воде на месту настајања
03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
04 ОТПАДИ ИЗ ТЕКСТИЛНЕ, КРЗНАРСКЕ И КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
04 01 отпади из индустрије коже и крзна
04 01 01 отпади од уклањања другог ткива са коже
04 01 02 кречни отпад
04 01 03* отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе
04 01 04 течност за штавлјење која садржи хром
04 01 05 течност за штавлјење без хрома
04 01 06 мулјеви који садрже хром, посебно мулјеви из третмана отпадне воде на месту настајања
04 01 07 мулјеви без хрома, посебно мулјеви из третмана отпадне воде на месту настајања
04 01 08 отпад од уштавлјене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) који садржи хром
04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде
04 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
04 02 отпади из текстилне индустрије
04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)
04 02 10 органска материја из природних производа (нпр. маст, восак)
04 02 14* отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче
04 02 15 отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14
04 02 16* боје и пигменти који садрже опасне супстанце
04 02 17 боје и пигменти који садрже опасне супстанце другачији од оних наведених у 04 02 16
04 02 19* мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
04 02 20 мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19
04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана
04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана
04 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
05 ОТПАДИ ОД РАФИНИСАНјА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАНјА ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА
05 01 отпади од рафинације нафте
05 01 02* мулјеви од десалинације
05 01 03* мулјеви са дна резервоара
05 01 04* кисело-базни мулјеви
05 01 05* мрлје истекле нафте
05 01 06* заулјени мулјеви од поступака одржавања погона и опреме
05 01 07* кисели катран
05 01 08* остали катран
05 01 09* мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
05 01 10 мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09
05 01 11* отпади од пречишћавања горива базама
05 01 12* улја која садрже киселине
05 01 13 мулјеви од воде из котла
05 01 14 отпади из расхладних колона
05 01 15* утрошене филтерске глине
05 01 16 отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте
05 01 17 битумен
05 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
05 06 отпади од пиролитичког третмана углја
05 06 01* кисели катран
05 06 03* остали катран
05 06 04 отпад из колона за хлађење
05 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
05 07 отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта
05 07 01* отпади који садрже живу
05 07 02 отпади који садрже сумпор
05 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА
06 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселина
06 01 01* сумпорна и сумпораста киселина
06 01 02* хлороводонична киселина
06 01 03* флуороводонична киселина
06 01 04* фосфорна и фосфораста киселина
06 01 05* азотна и азотаста киселина
06 01 06* остале киселине
06 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база
06 02 01* калцијум хидроксид
06 02 03* амонијум хидроксид
06 02 04* натријум хидроксид и калијум хидроксид
06 02 05* остале базе
06 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 03 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора соли и оксида метала
06 03 11* чврсте соли и раствори који садрже цијаниде
06 03 13* чврсте соли и раствори који садрже тешке метале
06 03 14 чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13
06 03 15* оксиди метала који садрже тешке метале
06 03 16 оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15
06 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 04 отпади који садрже метале који нису наведени у 06 03
06 04 03* отпади који садрже арсен
06 04 04* отпади који садрже живу
06 04 05* отпади који садрже остале тешке метале
06 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 05 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања
06 05 02* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
06 05 03 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 06 05 02
06 06 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже сумпор, хемијских процеса са сумпором и процеса одсумпоравања
06 06 02* отпади који садрже опасне сулфиде
06 06 03 отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02
06 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 07 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе халогена и хемијских процеса са халогенима
06 07 01* отпади који садрже азбест од електролизе
06 07 02* активни угалј од производње хлора
06 07 03* мулј баријум сулфата који садржи живу
06 07 04* раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса
06 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 08 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе силицијума и деривата силицијума
06 08 02* отпади од опасних материја које садрже силицијум
06 08 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 09 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже фосфор и хемијских процеса са применом фосфора
06 09 02 фосфорна шлјака
06 09 03* отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама
06 09 04 отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03
06 09 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 10 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже азот, хемијских процеса са азотом и производње ђубрива
06 10 02* отпади који садрже опасне супстанце
06 10 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 11 отпади од производње неорганских пигмената и непрозирних материја
06 11 01 отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида
06 11 99 отпади који нису другачије специфицирани
06 13 отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани
06 13 01* неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди
06 13 02* потрошени активни угалј (осим 06 07 02)
06 13 03 углјена чађ
06 13 04* отпади од обраде азбеста
06 13 05* чађ
06 13 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА
07 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних органских хемикалија
07 01 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 01 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 01 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 01 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 01 08* остали талози и остаци од реакција
07 01 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 01 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 01 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 01 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 01 11
07 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана
07 02 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 02 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 02 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 02 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 02 08* остали талози и остаци од реакција
07 02 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 02 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 02 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 02 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 02 11
07 02 13 отпадна пластика
07 02 14* отпади од адитива који садрже опасне супстанце
07 02 15 отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14
07 02 16* отпади од опасних материја који садрже силиконе
07 02 17 отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16
07 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 03 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских боја и пигмената (осим 06 11)
07 03 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 03 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 03 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 03 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 03 08* остали талози и остаци од реакција
07 03 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 03 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 03 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 03 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 03 11
07 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 04 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских пестицида (осим 02 01 08 и 02 01 09), средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и других биоцида
07 04 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 04 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 04 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 04 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 04 08* остали талози и остаци од реакција
07 04 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 04 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 04 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 04 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11
07 04 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце
07 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 05 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских препарата
07 05 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 05 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 05 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 05 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 05 08* остали талози и остаци од реакција
07 05 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 05 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 05 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 05 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11
07 05 13* чврсти отпади који садрже опасне супстанце
07 05 14 чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13
07 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 06 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, сапуна, детерджената, дезинфекционих и козметичких средстава
07 06 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 06 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 06 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 06 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 06 08* остали талози и остаци од реакција
07 06 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 06 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 06 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 06 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11
07 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
07 07 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих хемикалија и хемијских производа који нису другачије специфицирани
07 07 01* течности за прање на бази воде и матичне течности
07 07 03* органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности
07 07 04* остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности
07 07 07* халогеновани талози и остаци од реакција
07 07 08* остали талози и остаци од реакција
07 07 09* халогеновани филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 07 10* остали филтер - колачи (погаче), потрошени апсорбенти
07 07 11* мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
07 07 12 мулјеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 07 11
07 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
08 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ
08 01 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и лакова
08 01 11* отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 01 12 отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11
08 01 13* мулјеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 01 14 мулјеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13
08 01 15* мулјеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци
08 01 16 мулјеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15
08 01 17* отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 01 18 отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17
08 01 19* водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци
08 01 20 водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19
08 01 21* отпад од течности за уклањање боје или лака
08 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
08 02 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза (уклјучујући керамичке материјале)
08 02 01 отпадни прашкасти премази
08 02 02 мулјеви на бази воде који садрже керамичке материјале
08 02 03 водене суспензије које садрже керамичке материјале
08 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
08 03 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила
08 03 07 мулјеви на бази воде који садрже мастило
08 03 08 течни отпад на бази воде који садржи мастило
08 03 12* отпадно мастило које садржи опасне супстанце
08 03 13 отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12
08 03 14* мулјеви од мастила које садржи опасне супстанце
08 03 15 мулјеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14
08 03 16* отпадни раствори за ецовање
08 03 17* отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце
08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17
08 03 19* диспергована улја
08 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
08 04 отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача (уклјучујући и водоотпорне производе)
08 04 09* отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 04 10 отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09
08 04 11* мулјеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 04 12 мулјеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11
08 04 13* мулјеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 04 14 мулјеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13
08 04 15* течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце
08 04 16 течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15
08 04 17* улје од дестилације смола
08 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
08 05 отпади који нису другачије специфицирани у 08
08 05 01* отпадни изоцијанати
09 ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
09 01 отпади из фотографске индустрије
09 01 01* раствори развијача и активатора на бази воде
09 01 02* раствори развијача за оффсет плоче на бази воде
09 01 03* раствори развијача на бази растварача
09 01 04* раствори средстава за фиксирање
09 01 05* раствори за избелјивање и раствори средстава за фиксирање избелјености
09 01 06* отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на месту настајања
09 01 07 фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра
09 01 08 фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра
09 01 10 камере за једнократну употребу без батерија
09 01 11* камере за једнократну употребу које садрже батерије наведене у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03
09 01 12 камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11
09 01 13* течни отпад на бази воде од обнавлјања сребра на месту настајања другачији од оног наведеног у 09 01 06
09 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА
10 01 отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19)
10 01 01 пепео, шлјака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)
10 01 02 летећи пепео од углја
10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета
10 01 04* летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла
10 01 05 чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса
10 01 07 мулјеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса
10 01 09* сумпорна киселина
10 01 13* летећи пепео од емулгованих углјоводоника употреблјених као гориво
10 01 14* шлјака и прашина из котла из процеса ко-спалјивања, која садржи опасне супстанце
10 01 15 шлјака и прашина из котла из процеса ко-спалјивања другачији од оних наведених у 10 01 14
10 01 16* летећи пепео из процеса ко-спалјивања који садржи опасне супстанце
10 01 17 летећи пепео из процеса ко-спалјивања другачији од оног наведеног у 10 01 16
10 01 18* отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце
10 01 19 отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18
10 01 20* мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
10 01 21 мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 01 20
10 01 22* мулјеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце
10 01 23 мулјеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22
10 01 24 пескови из флуидизованог слоја
10 01 25 отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угалј
10 01 26 отпади из третмана расхладне воде
10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 02 отпади из индустрије гвожђа и челика
10 02 01 отпади од прераде шлјаке
10 02 02 непрерађена шлјака
10 02 07* чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 02 08 чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07
10 02 10 отпад од млевења
10 02 11* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 02 12 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11
10 02 13* мулјеви и филтер - колачи (погаче)из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 02 14 мулјеви и филтер - колачи (погаче)из процеса третмана гаса другачији од оних споменутих у 10 02 13
10 02 15 други мулјеви и филтер - колачи (погаче)
10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 03 отпади из термичке металургије алуминијума
10 03 02 остаци анода
10 03 04* шлјаке из примарне производње
10 03 05 отпадна глиница
10 03 08* слане шлјаке из секундарне производње
10 03 09* црна згура из секундарне производње
10 03 15* пливајућа пена/шлјака која је запалјива или која у додиру са водом емитује запалјиве гасове у опасним количинама
10 03 16 пливајућа пена/шлјака другачији од оних наведених у 10 03 15
10 03 17* отпади који садрже катран из анодног процеса
10 03 18 отпади који садрже углјеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 03 17
10 03 19* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце
10 03 20 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19
10 03 21* остале чврсте честице и прашина (уклјучујући прашину из млина са куглама) који садрже опасне супстанце
10 03 22 остале чврсте честице и прашина (уклјучујући прашину из млина са куглама) другачији од оних наведених у 10 03 21
10 03 23* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 03 24 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23
10 03 25* мулјеви и филтер - колачи (погаче) од третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 03 26 мулјеви и филтер - колачи (погаче)од третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 25
10 03 27* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 03 28 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27
10 03 29* отпади од третмана сланих шлјака и црне згуре који садрже опасне супстанце
10 03 30 отпади од третмана сланих шлјака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 03 29
10 03 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 04 отпади из термичке металургије олова
10 04 01* шлјаке из примарне и секундарне производње
10 04 02* згура и пливајућа пена/шлјака из примарне и секундарне производње
10 04 03* калцијум арсенат
10 04 04* прашина димног гаса
10 04 05* остале чврсте честице и прашина
10 04 06* чврсти отпади из третмана гаса
10 04 07* мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса
10 04 09* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 04 10 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 04 09
10 04 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 05 отпади из термичке металургије цинка
10 05 01 шлјаке из примарне и секундарне производње
10 05 03* прашина димног гаса
10 05 04 остале чврсте честице и прашина
10 05 05* чврсти отпад из третмана гаса
10 05 06* мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса
10 05 08* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 05 09 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 05 08
10 05 10* згура и пливајућа пена/шлјака која је запалјива или која у додиру са водом емитује запалјиве гасове у опасним количинама
10 05 11 згура и пливајућа пена/шлјака другачији од оних наведених у 10 05 10
10 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 06 отпад из термичке металургије бакра
10 06 01 шлјаке из примарне и секундарне производње
10 06 02 згура и пливајућа пена/шлјака из примарне и секундарне производње
10 06 03* прашина димног гаса
10 06 04 остале чврсте честице и прашина
10 06 06* чврсти отпади из третмана гаса
10 06 07* мулјеви и филтер - колачи (погаче)из третмана гаса
10 06 09* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 06 10 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09
10 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 07 отпади из термичке металургије сребра, злата и платине
10 07 01 шлјаке из примарне и секундарне производње
10 07 02 згура и пливајућа пена/шлјака из примарне и секундарне производње
10 07 03 чврсти отпади из третмана гаса
10 07 04 остале чврсте честице и прашина
10 07 05 мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса
10 07 07* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 07 08 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 07 07
10 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 08 отпади из термичке металургије осталих обојених метала
10 08 04 чврсте честице и прашина
10 08 08* слана шлјака из примарне и секундарне производње
10 08 09 остале шлјаке
10 08 10* згура и пливајућа пена/шлјака која је запалјива или која у додиру са водом емитује запалјиве гасове у опасним количинама
10 08 11 згура и пливајућа пена/шлјака другачији од оних наведених у 10 08 10
10 08 12* отпади који садрже катран из анодног процеса
10 08 13 отпади који садрже углјеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 08 12
10 08 14 струготине са аноде
10 08 15* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце
10 08 16 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15
10 08 17* мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце
10 08 18 мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 08 17
10 08 19* заулјени отпади из третмана расхладне воде
10 08 20 отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 08 19
10 08 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 09 отпади од ливења гвоздених одливака
10 09 03 шлјака из пећи
10 09 05* језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце
10 09 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05
10 09 07* језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце
10 09 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07
10 09 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце
10 09 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09
10 09 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце
10 09 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11
10 09 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце
10 09 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13
10 09 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце
10 09 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15
10 09 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 10 отпади од ливења одливака обојених метала
10 10 03 шлјака из пећи
10 10 05* језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце
10 10 06 језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05
10 10 07* језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце
10 10 08 језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07
10 10 09* прашина димног гаса која садржи опасне супстанце
10 10 10 прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09
10 10 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце
10 10 12 остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11
10 10 13* отпадна везива која садрже опасне супстанце
10 10 14 отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13
10 10 15* отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце
10 10 16 отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15
10 10 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 11 отпади из производње стакла и производа од стакла
10 11 03 отпадни влакнасти материјали на бази стакла
10 11 05 чврсте честице и прашина
10 11 09* отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана која садржи опасне супстанце
10 11 10 отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана другачија од оне наведене у 10 11 09
10 11 11* отпадно стакло у малим комадима и стаклена прашина који садрже тешке метале (на пример од катодних цеви)
10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11
10 11 13* мулј од полирања и млевења стакла који садржи опасне супстанце
10 11 14 мулј од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у 10 11 13
10 11 15* чврсти отпади из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце
10 11 16 чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15
10 11 17* мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце
10 11 18 мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 17
10 11 19* чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
10 11 20 чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 11 19
10 11 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 12 отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за грађевинарство
10 12 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана
10 12 03 чврсте честице и прашина
10 12 05 мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса
10 12 06 одбачени калупи
10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)
10 12 09* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 12 10 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09
10 12 11* отпади из процеса глазирања који садрже тешке метале
10 12 12 отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11
10 12 13 мулј из третмана отпадне воде на месту настајања
10 12 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 13 отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и производа који се од њих производе
10 13 01 отпадна припремна мешавина пре термичког третмана
10 13 04 отпади од калцинације и хидратације креча
10 13 06 чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)
10 13 07 мулјеви и филтер - колачи (погаче) из третмана гаса
10 13 09* отпади из производње азбест цемента који садрже азбест
10 13 10 отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09
10 13 11 отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних наведених у 10 13 09 и 10 13 10
10 13 12* чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце
10 13 13 чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12
10 13 14 отпадни бетон и мулј од бетона
10 13 99 отпади који нису другачије специфицирани
10 14 отпад из крематоријума
10 14 01* отпад из пречишћавања гаса који садржи живу
11 ОТПАДИ ОД ХЕМИЈСКОГ ТРЕТМАНА ПОВРШИНЕ И ЗАШТИТЕ МЕТАЛА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА
11 01 отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)
11 01 05* киселине за чишћење
11 01 06* киселине које нису другачије специфициране
11 01 07* базе за чишћење
11 01 08* мулјеви од фосфатирања
11 01 09* мулјеви и филтер - колачи (погаче) који садрже опасне супстанце
11 01 10 мулјеви и филтер - колачи (погаче) другачији од оних наведених у 11 01 09
11 01 11* течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце
11 01 12 течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11
11 01 13* отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце
11 01 14 отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13
11 01 15* елуати и мулјеви из мембранских или јоноизмењивачких система који садрже опасне супстанце
11 01 16* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле
11 01 98* остали отпади који садрже опасне супстанце
11 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
11 02 отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала
11 02 02* мулјеви из хидрометалургије цинка (уклјучујући јаросит и гетит)
11 02 03 отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини
11 02 05* отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садрже опасне супстанце
11 02 06 отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05
11 02 07* остали отпади који садрже опасне супстанце
11 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
11 03 мулјеви и чврсти отпади из процеса калјења
11 03 01* отпади који садрже цијаниде
11 03 02* остали отпади
11 05 отпади из процеса вреле галванизације
11 05 01 тврди цинк
11 05 02 пепео од цинка
11 05 03* чврсти отпади из третмана гаса
11 05 04* потрошена течност
11 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
12 ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ
12 01 отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике
12 01 01 стругање и обрада ферометала
12 01 02 прашина и честице ферометала
12 01 03 стругање и обрада обојених метала
12 01 04 прашина и честице обојених метала
12 01 05 обрада пластике
12 01 06* минерална машинска улја која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)
12 01 07* минерална машинска улја која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)
12 01 08* машинске емулзије и раствори које садрже халогене
12 01 09* машинске емулзије и раствори које не садрже халогене
12 01 10* синтетичка машинска улја
12 01 12* потрошени восак и масти
12 01 13 отпади од заваривања
12 01 14* машински мулјеви који садрже опасне супстанце
12 01 15 машински мулјеви другачији од оних наведених у 12 01 14
12 01 16* отпади од горивих материјала који садржи опасне супстанце
12 01 17 отпади од горивих материјала другачији од оног наведеног у 12 01 16
12 01 18* метални мулјеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи улје
12 01 19* одмах биоразградиво машинско улје
12 01 20* потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце
12 01 21 потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20
12 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
12 03 отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11)
12 03 01* течности за прање на бази воде
12 03 02* отпади од одмашћивања паром
13 ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)
13 01 отпадна хидраулична улја
13 01 01* хидраулична улја која садрже ПЦБ
13 01 04* хлороване емулзије
13 01 05* нехлороване емулзије
13 01 09* минерална хлорована хидраулична улја
13 01 10* минерална нехлорована хидраулична улја
13 01 11* синтетичка хидраулична улја
13 01 12* одмах биоразградива хидраулична улја
13 01 13* остала хидраулична улја
13 02 отпадна моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 02 04* минерална хлорована моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 02 05* минерална нехлорована моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 02 06* синтетичка моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 02 07* одмах биоразградива моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 02 08* остала моторна улја, улја за мењаче и подмазивање
13 03 отпадна улја за изолацију и пренос топлоте
13 03 01* улја за изолацију и пренос топлоте која садрже ПЦБ
13 03 06* минерална хлорована улја за изолацију и пренос топлоте другачија од оних наведених у 13 03 01
13 03 07* минерална нехлорована улја за изолацију и пренос топлоте
13 03 08* синтетичка улја за изолацију и пренос топлоте
13 03 09* одмах биоразградива улја за изолацију и пренос топлоте
13 03 10* остала улја за изолацију и пренос топлоте
13 04 бродска улја
13 04 01* улја са дна бродова из речне пловидбе
13 04 02* улја са дна бродова из канализације на пристаништу
13 04 03* улја са дна бродова из остале врсте пловидбе
13 05 садржај сепаратора улје/ вода
13 05 01* чврсте материје из песколова и сепаратора улје/ вода
13 05 02* мулјеви из сепаратора улје/ вода
13 05 03* мулјеви од хватача улја
13 05 06* улја из сепаратора улје/ вода
13 05 07* заулјена вода из сепаратора улје/ вода
13 05 08* мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора улје/ вода
13 07 отпади од течних горива
13 07 01* погонско гориво и дизел
13 07 02* бензин
13 07 03* остала горива (уклјучујући мешавине)
13 08 отпадна улја која нису другачије специфицирана
13 08 01* мулјеви или емулзије од десалинације
13 08 02* остале емулзије
13 08 99* отпади који нису другачије специфицирани
14 ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВАРАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХЛАЂЕЊЕ И ПОТИСНИ ГАСОВИ (ОСИМ 07 И 08)
14 06 отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на бази пене/аеросола
14 06 01* хлорофлуороуглјоводоници, ХЦФЦ, ХФЦ
14 06 02* остали халогеновани растварачи и смеше растварача
14 06 03* остали растварачи и смеше растварача
14 06 04* мулјеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче
14 06 05* мулјеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче
15 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО
15 01 амбалажа (уклјучујући посебно сакуплјену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 01 папирна и картонска амбалажа
15 01 02 пластична амбалажа
15 01 03 дрвена амбалажа
15 01 04 метална амбалажа
15 01 05 композитна амбалажа
15 01 06 мешана амбалажа
15 01 07 стаклена амбалажа
15 01 09 текстилна амбалажа
15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
15 01 11* метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), уклјучујући и празне боце под притиском
15 02 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа
15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (уклјучујући филтере за улје који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама
15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02
16 ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ У КАТАЛОГУ
16 01 отпадна возила из различитих видова транспорта (уклјучујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)
16 01 03 отпадне гуме
16 01 04* отпадна возила
16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте
16 01 07* филтери за улје
16 01 08* компоненте које садрже живу
16 01 09* компоненте које садрже ПЦБ
16 01 10* експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци)
16 01 11* кочионе облоге које садрже азбест
16 01 12 кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11
16 01 13* кочионе течности
16 01 14* антифриз који садржи опасне супстанце
16 01 15 антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14
16 01 16 резервоари за течни гас
16 01 17 ферозни метал
16 01 18 обојени метал
16 01 19 пластика
16 01 20 стакло
16 01 21* опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)
16 01 22 компоненте које нису другачије специфициране
16 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
16 02 отпади од електричне и електронске опреме
16 02 09* трансформатори и кондензатори који садрже ПЦБ
16 02 10* одбачена опрема која садржи или је контаминирана са ПЦБ, другачија од оне наведене у 16 02 09
16 02 11* одбачена опрема која садржи хлорофлуороуглјоводонике, ХЦФЦ, ХФЦ
16 02 12* одбачена опрема која садржи слободни азбест
16 02 13* одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12
16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13
16 02 15* опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме
16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15
16 03 компоненте изван спецификације и некоришћени производи
16 03 03* неоргански отпади који садрже опасне супстанце
16 03 04 неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03
16 03 05* органски отпади који садрже опасне супстанце
16 03 06 органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05
16 04 отпадни експлозиви
16 04 01* отпадна муниција
16 04 02* отпади од ватромета
16 04 03* остали отпадни експлозиви
16 05 гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије
16 05 04* гасови у боцама под притиском (уклјучујући халоне) који садрже опасне супстанце
16 05 05 гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04
16 05 06* лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, уклјучујући смеше лабораторијских хемикалија
16 05 07* одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце
16 05 08* одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце
16 05 09 одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08
16 06 батерије и акумулатори
16 06 01* оловне батерије
16 06 02* батерије од никл-кадмијума
16 06 03* батерије које садрже живу
16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03)
16 06 05 друге батерије и акумулатори
16 06 06* посебно сакуплјен електролит из батерија и акумулатора
16 07 отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења буради (изузев 05 и 13)
16 07 08* отпади који садрже улје
16 07 09* отпади који садрже остале опасне супстанце
16 07 99 отпади који нису другачије специфицирани
16 08 истрошени катализатори
16 08 01 истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родиујум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)
16 08 02* истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала
16 08 03 истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани
16 08 04 истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)
16 08 05* истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину
16 08 06* истрошене течности употреблјене као катализатори
16 08 07* истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама
16 09 оксиданси
16 09 01* перманганати, нпр. калијум перманганат
16 09 02* хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат
16 09 03* пероксиди, нпр. водоник пероксид
16 09 04* оксиданти који нису другачије специфицирани
16 10 течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања
16 10 01* течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце
16 10 02 течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01
16 10 03* концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце
16 10 04 концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03
16 11 отпадне облоге и ватростални материјали
16 11 01* облоге на бази углјеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце
16 11 02 облоге на бази углјеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01
16 11 03* остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце
16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03
16 11 05* облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце
16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05
17 ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА (УКЉУЧУЈУЋИ И ИСКОПАНУ ЗЕМЉУ СА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)
17 01 бетон, цигле, цреп и керамика
17 01 01 бетон
17 01 02 цигле
17 01 03 цреп и керамика
17 01 06* мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце
17 01 07 мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06
17 02 дрво, стакло и пластика
17 02 01 дрво
17 02 02 стакло
17 02 03 пластика
17 02 04* стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама
17 03 битуминозне мешавине, катран и катрански производи
17 03 01* битуминозне мешавине које садрже катран од углја
17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01
17 03 03* катран од углја и катрански производи
17 04 метали (уклјучујући и њихове легуре)
17 04 01 бакар, бронза, месинг
17 04 02 алуминијум
17 04 03 олово
17 04 04 цинк
17 04 05 гвожђе и челик
17 04 06 калај
17 04 07 мешани метали
17 04 09* отпад од метала контаминиран опасним супстанцама
17 04 10* каблови који садрже улје, катран од углја и друге опасне супстанце
17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
17 05 землја (уклјучујући землју ископану са контаминираних локација), камен и ископ
17 05 03* землја и камен који садрже опасне супстанце
17 05 04 землја и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
17 05 05* ископ који садржи опасне супстанце
17 05 06 ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05
17 05 07* отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце
17 05 08 отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07
17 06 изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест
17 06 01* изолациони материјали који садрже азбест
17 06 03* остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце
17 06 04 изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05* грађевински материјали који садрже азбест
17 08 грађевински материјал на бази гипса
17 08 01* грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама
17 08 02 грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01
17 09 остали отпади од грађења и рушења
17 09 01* отпади од грађења и рушења који садрже живу
17 09 02* отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ)
17 09 03* остали отпади од грађења и рушења (уклјучујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце
17 09 04 мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03
18 ОТПАДИ ОД ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И/ИЛИ С ТИМ ПОВЕЗАНОГ ИСТРАЖИВАЊА (ИЗУЗЕВ ОТПАДА ИЗ КУХИЊА И РЕСТОРАНА КОЈИ НЕ ДОЛАЗИ ОД НЕПОСРЕДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ)
18 01 отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести лјуди
18 01 01 оштри инструменти (изузев 18 01 03)
18 01 02 делови тела и органи уклјучујући и кесе са крвлју и крвне продукте (изузев 18 01 03)
18 01 03* отпади чије сакуплјање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције
18 01 04 отпади чије сакуплјање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције (нпр. завоји, гипсеви, постелјина, одећа за једнократну употребу и пелене)
18 01 06* хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце
18 01 07 хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06
18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекови
18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 08
18 01 10* отпадни амалгам из стоматологије
18 02 отпади од истраживања, дијагностике, третмана или превенције болести животиња
18 02 01 оштри инструменти (изузев 18 02 02)
18 02 02* отпади чије сакуплјање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције
18 02 03 отпади чије сакуплјање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције
18 02 05* хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце
18 02 06 хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05
18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекови
18 02 08 лекови другачији од оних наведених у 18 02 07
19 ОТПАДИ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ
19 01 отпади од спалјивања или пиролизе отпада
19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из шлјаке
19 01 05* филтер - колач (погаче) из третмана гаса
19 01 06* течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде
19 01 07* чврсти отпади од третмана гаса
19 01 10* истрошени активни угалј од третмана гаса
19 01 11* шлјака која садржи опасне супстанце
19 01 12 шлјака другачија од оне наведене у 19 01 11
19 01 13* летећи пепео који садржи опасне супстанце
19 01 14 летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13
19 01 15* прашина из котла која садржи опасне супстанце
19 01 16 прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15
19 01 17* отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце
19 01 18 отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17
19 01 19 песак из флуидизованог слоја
19 01 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 02 отпади од физичко/хемијских третмана отпада (уклјучујући дехромирање, децијанизацију и неутрализацију)
19 02 03 претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада
19 02 04* претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада
19 02 05* мулјеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце
19 02 06 мулјеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05
19 02 07* улја и концентрати од сепарације
19 02 08* течни сагорлјиви отпади који садрже опасне супстанце
19 02 09* чврсти сагорлјиви отпади који садрже опасне супстанце
19 02 10 сагорлјиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09
19 02 11* остали отпади који садрже опасне супстанце
19 02 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 03 стабилизовани/солидификовани отпади
19 03 04* отпади означени као опасни, делимично стабилизовани
19 03 05 стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04
19 03 06* отпади означени као опасни, солидификовани
19 03 07 солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06
19 04 остаклјен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације
19 04 01 остаклјен (витрификован) отпад
19 04 02* летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса
19 04 03* чврста фаза која се није витрификовала
19 04 04 течни отпади на бази воде од калјења витрификованог отпада
19 05 отпади од аеробног третмана чврстих отпада
19 05 01 некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада
19 05 02 некомпостирана фракција животињског и билјног отпада
19 05 03 компост ван спецификације
19 05 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 06 отпади од анеаеробноог третмана отпада
19 06 03 течност из анаеробног третмана комуналног отпада
19 06 04 дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада
19 06 05 течност из анаеробног третмана животињског и билјног отпада
19 06 06 дигестат из анаеробног третмана животињског и билјног отпада
19 06 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 07 процедне воде из санитарних депонија
19 07 02* процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне супстанце
19 07 03 процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02
19 08 отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани
19 08 01 отпад од механичког раздвајања на решеткама
19 08 02 отпад са пешчаног филтра
19 08 05 мулјеви од третмана урбаних отпадних вода
19 08 06* засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле
19 08 07* раствори и мулјеви из регенерације јоноизмењивача
19 08 08* отпад са мембранског система који садржи тешке метале
19 08 09 смеше масти и улја из сепарације улје/вода које садрже само јестива улја и масноће
19 08 10* смеше масти и улја из сепарације улје/вода другачије од оних наведених у 19 08 09
19 08 11* мулјеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде
19 08 12 мулјеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11
19 08 13* мулјеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде
19 08 14 мулјеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13
19 08 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 09 отпади од припреме воде за лјудску потрошњу или коришћење у индустрији
19 09 01 чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама
19 09 02 мулјеви од бистрења воде
19 09 03 мулјеви од декарбонизације воде
19 09 04 истрошени активни угалј
19 09 05 засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле
19 09 06 раствори и мулјеви од регенерације јоноизмењивача
19 09 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 10 отпади од ситњења отпада који садрже метал
19 10 01 отпад од гвожђа и челика
19 10 02 отпад од обојених метала
19 10 03* лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце
19 10 04 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03
19 10 05* остале фракције које садрже опасне супстанце
19 10 06 остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05
19 11 отпади из регенерације улја
19 11 01* истрошена филтерска глина
19 11 02* кисели катрани
19 11 03* течни отпади на бази воде
19 11 04* отпади од чишћења горива базама
19 11 05* мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце
19 11 06 мулјеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05
19 11 07* отпади од пречишћавања димних гасова
19 11 99 отпади који нису другачије специфицирани
19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дроблјења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани
19 12 01 папир и картон
19 12 02 метали који садрже гвожђе
19 12 03 обојени метали
19 12 04 пластика и гума
19 12 05 стакло
19 12 06* дрво које садржи опасне супстанце
19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06
19 12 08 текстил
19 12 09 минерали (нпр. песак и камен)
19 12 10 сагорлјиви отпад (гориво добијено из отпада)
19 12 11* други отпади (уклјучујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце
19 12 12 други отпади (уклјучујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11
19 13 отпади од ремедијације землјишта и подземних вода
19 13 01* чврсти отпади од ремедијације землјишта који садрже опасне супстанце
19 13 02 чврсти отпади од ремедијације землјишта другачији од оних наведених у 19 13 01
19 13 03* мулјеви од ремедијације землјишта који садрже опасне супстанце
19 13 04 мулјеви од ремедијације землјишта другачији од оних наведених у 19 13 03
19 13 05* мулјеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце
19 13 06 мулјеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 05
19 13 07* течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце
19 13 08 течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 07
20 КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉЕНЕ ФРАКЦИЈЕ
20 01 одвојено сакуплјене фракције (изузев 15 01)
20 01 01 папир и картон
20 01 02 стакло
20 01 08 биоразградиви кухињски и отпад из ресторана
20 01 10 одећа
20 01 11 текстил
20 01 13* растварачи
20 01 14* киселине
20 01 15* базе
20 01 17* фото-хемикалије
20 01 19* пестициди
20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу
20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороуглјоводонике
20 01 25 јестива улја и масти
20 01 26* улја и масти другачији од оних наведених у 20 01 25
20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце
20 01 28 боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27
20 01 29* детердженти који садрже опасне супстанце
20 01 30 детердженти другачији од оних наведених у 20 01 29
20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови
20 01 32 лекови другачији од оних наведених у 20 01 31
20 01 33* батерије и акумулатори уклјучени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије
20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте
20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
20 01 37* дрво које садржи опасне супстанце
20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
20 01 39 пластика
20 01 40 метали
20 01 41 отпади од чишћења димњака
20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране
20 02 отпади из вртова и паркова (уклјучујући и отпад са гроблја)
20 02 01 биодеградабилни отпад
20 02 02 землја и камен
20 02 03 остали небиодеградабилни отпад
20 03 остали комунални отпади
20 03 01 мешани комунални отпад
20 03 02 отпад са пијаца
20 03 03 остаци од чишћења улица
20 03 04 мулјеви из септичких јама
20 03 06 отпад од чишћења канализације
20 03 07 кабасти отпад
20 03 99 комунални отпади који нису другачије специфицирани
01 03 10* црвени муљ из производње алуминијума који садржи опасне супстанце другачији од оног наведеног у 01 03 07
16 03 07* метална жива
19 03 08* делимично стабилизована жива