Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
13.09.2021
Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine sadrži prikaz analize rezultata merenja koja su se sprovodila u okviru državne i lokalnih mreža za monitoring kvaliteta vazduha i prikaz koncentracija alergenog polena. Saglasno postojećoj zakonskoj regulativi, u Izveštaju je data jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji zasnovana na rezultatima referentnog automatskog monitoringa.
U 2020. godini, procenat raspoloživih validnih satnih vrednosti preko 90% sa svih instaliranih analizatora SO2, NO2, CO, PM10 i O3, prvi put je od 2011. godine dostigao 90%. Ostvaren je i priliv najvećeg broja podataka kvaliteta vazduha od strane lokalnih samouprava koje su ispunile svoju zakonsku obavezu. Time je omogućeno da Izveštaj sadrži do sada najpouzdaniju sliku stanja kvaliteta vazduha.
Kompletan godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine možete preuzeti OVDE.
Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo
07.09.2021
Prateći sve veće interesovanje međunarodne zajednice za čist vazduh i naglašavajući potrebu da se ulože dodatni napori za poboljšanje kvaliteta vazduha radi zaštite zdravlja ljudi, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 7. septembar Međunarodnim danom čistog vazduha za plavo nebo.
Prošle godine pokrenut je prvi Međunarodni dan čistog vazduha za plavo nebo sa temom "Čist vazduh za sve".
Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo je "Zdrav vazduh, zdrava planeta" koja naglašava zdravstvene efekte zagađenja vazduha, posebno tokom pandemije COVID-19. Cilj je dati prioritet potrebi za zdravim vazduhom za sve, a obuhvatiti i druga kritična pitanja kao što su klimatske promene, zdravlje ljudi i planete, kao i ciljeve održivog razvoja.
U našoj zemlji Agencija za zaštitu životne sredine vrši monitoring kvaliteta vazduha na nacionalnom nivou, a postojeći monitoring proširuje u cilju dobijanja pouzdanih informacija o nivou zagađenosti na celoj teritoriji Republike Srbije. Podaci o kvalitetu vazduha koji se dostavljaju Agenciji od strane svih institucija koje vrše merenja kvaliteta vazduh u okviru državne i lokalnih mreža stanica analiziraju se, koriste za ocenu stanja kvaliteta vazduha i publikuju u Godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji. Rezultati monitoringa dostupni su javnosti u realnom vremenu na sajtu Agencije (http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php) ali i na sajtu Evropske Agencije za životnu sredinu (https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/utd-viewer/) kao i u godišnjim izveštajima međunarodnih programa monitoringa poput EMEP programa (European Monitoring and Evaluation Programme).
Zvanično obeležavanje drugog Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo održaće se u Najrobiju, Njujorku i Bangkoku.
Zvanična web stranica Međunarodnog dana čistog vazduha za plavo nebo je: https://www.cleanairblueskies.org/.
Izveštavanje o emisijama u vazduh
28.08.2021
Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj u četvrtak 26. avgusta 2021. godine usvojena je
UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA, OSIM POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE
(objavljena u Službenom glasniku RS, 83/2021) koja zajedno sa
UREDBOM O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE
(objavljenom u Službenom glasniku RS, 67/2021) čini kompletan zakonski okvir za izveštavanje o emisijama zagađujućih materija u vazduh.
Usvajanjem Uredbi su stvoreni uslovi za potpunu implementaciju projekta Zelena digitalizacija Nacionalnog registra izvora zagađivanja, pre svega, kroz potpuno novi način dostavljanja izveštaja. Koncept koji je razvijen u okviru ovog projekta, po ugledu na koncept koji se koristi u sektoru bankarstva je dodatno unapređen i prilagođen potrebama Agencije, tako da predstavlja jedinstven primer informacionog sistema u državnim organima Republike Srbije zasnovanog isključivo na elektronskom dokumentu.
Godišnji izveštaj pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.
Pored toga, jasno je definisan i način izveštavanja od strane pravnih lica i preduzetnika koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imalo aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh. Oni su dužni da dostave Agenciji izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu. Izjava, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog od strane zakonskog zastupnika, se dostavlja u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije.
Automatska merenja kvaliteta vazduha u Pirotu
25.08.2021
Danas je u Pirotu puštena u rad automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović i gradonačelnik grada Pirota mr Vladan Vasić potpisali su ugovor o primopredaji stanice na upotrebu i korišćenje Agenciji za zaštitu životne sredine, koja će se starati o stanici i informisati javnost o rezultatima merenja putem svog sajta www.amskv.sepa.gov.rs.
Na stanici će se za sada vršiti merenja suspendovanih čestica PM10/PM2.5 i sumpor-dioksida.
INFORMACIJA
08.08.2021
Dana 8.8.2021. godine došlo je do požara na deponiji Vinča što je prouzrokovalo rast zagađujućih materija na široj teritoriji grada Beograda.
Došlo je do povećanja suspendovanih čestica na velikom delu mernih mesta pa je tako u 11 časova merna stanica Stari Grad detektovala koncentraciju od 159 µg/m3 da bi ta koncentracija već narednom času bila 78 µg/m3. Stanica u bulevaru Despota Stefana detektovala je vrednost od 177 µg/m3 da bi već u narednom času bila 51 µg/m3.
U narednim časovima vrednosti su dodatno opale i većina je ispod granične vrednosti od 50 µg/m3 poput stanice Stari Grad gde već u 14 časova vrednost pala na 27 µg/m3.
Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja da prati kvalitet vazduha i o tome pravovremeno informiše javnost.
Stanje kvaliteta vazduha možete pratiti u realnom vremenu na našem veb sajtu kao i putem aplikacije za mobilne telefone.
Izveštaj o ekonomskim instrumentima za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu
06.08.2021
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila Izveštaj o ekonomskim instrumentima za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu, u kom su prikazani primenjeni ekonomski instrumenti na bazi dostupnih zvaničnih podataka državnih institucija i stručnih organizacija. Izveštaj je namenjen kreatorima politika, stručnim i naučnim radnicima, kao i širem krugu zainteresovane javnosti. Izveštaj možete preuzeti OVDE