Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Izveštaji o tokovima proizvoda i vrstama otpada za 2020.godinu
19.07.2021
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila nove izveštaje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, plastičnim kesama i proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovi izveštaji daju najnoviji presek podataka o tokovima proizvoda i vrstama otpada. Izveštaje možete preuzeti na sledećim linkovima:
Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u RS za 2020. godinu
Izveštaj o posebnim tokovima otpada u Republici Srbiji za 2020. godinu
Plastične kese u Republici Srbiji za 2020. godinu
Uvodna radionica projekta "Jačanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika od difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta"
09.07.2021
U utorak, 6. jula, održana je uvodna radionica projekta "Jačanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika od difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta" koji sprovodi Organizacija ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Agencijom za zaštitu životne sredine. Projekat će se realizovati u periodu jun 2021 - decembar 2022. godine. Glavni cilj projekta je povećanje nacionalnih kapaciteta za upravljanje difuznim zagađenjem zemljišta u Republici Srbiji u cilju zaštite životne sredine i promovisanja održive poljoprivredne proizvodnje.
Radionica je okupila predstavnike ministarstava, naučnih i stručnih organizacija, lokalne uprave, savetodavne službe, korisnike zemljišta i druge zainteresovane strane koji rade na temama vezanim za zemljište, kako bi razgovarali o pitanjima od posebnog interesa za zaštitu životne sredine, poput zagađenja zemljišta i uticaja neprikladnih poljoprivrednih praksi na stanje zemljišta i šire. Učesnici skupa upoznati su sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima.
Nova Android aplikacija POLEN SRBIJA
07.07.2021
Agencija za zaštitu životne sredine pripremila je novu aplikaciju za mobilne telefone (Android), o koncentraciji i vrsti alergenog polena u vazduhu. Aplikacija pruža informacije o alergenom polenu na svim mernim mestima u Republici Srbiji koja su u okviru monitoringa Agencije za zaštitu životne sredine. U poslednjoj koloni nalazi se prikaz tendencija promene koncentracije svih prisutnih vrsta u tekućoj nedelji iz razloga što se radi o manuelnoj metodi. Tendecija obuhvata dugogodišnja iskustva o biologiji biljaka kao i uticaj prognoziranih meteoroloških parametara.
Pomoću aplikacije, građani sada mogu da prate informacije vezane za alergeni polen i preko svojih telefona i na taj način usklade svoja kretanja, terapije i poboljšaju svoj kvalitet života. Ovom aplikacijom Agencija za zaštitu životne sredine se odazvala zahtevu velikom broju zainteresovanih građana naše zemlje a i turista koji dolaskom u našu zemlju žele informaciju o prisutnosti alergenog polena.
Aplikacija se može preuzeti preko Google Play prodavnice pod nazivom POLEN SRBIJA
SAOPŠTENJE
25.06.2021

Povodom članka objavljenog u dnevnom listu "Politika" u kome se iznose neproverene informacije o prestanku merenja kvaliteta vazduha u Smederevu, okarakterišući prestanak kao "naprasni", saopštavamo da je informacija o razlogu privremenog prekida merenja suspendovanih čestica PM10/PM2.5 data na sajtu na kome se podaci i objavljuju i to na naslovnoj strani portala iznad menija kao i u delu Informacije na istom portalu http://www.amskv.sepa.gov.rs.
Kao što se u Informacijama i navodi, razlog prekida merenja je redovan servis i kalibracija instrumenata za merenje suspendovanih čestica PM10/PM2.5 na stanicama Beograd-Mostar, Obrenovac-Centar, Smederevo-Centar i Kosjerić. Upravo zbog značaja merenja ovih zagađujućih materija i važnosti informisanja javnosti o rezultatima merenja, Agencija redovne servise i kalibracije vrši u toploj polovini godine kada je opterećenje prizemnog sloja atmosfere ovim materijama manje. U narednom periodu planirano je isključenje i drugih instrumenata iz istog razloga o čemu će javnost biti informisana na isti način.

Izveštaj o stanju zemljišta u Republici Srbiji za 2018. i 2019. godinu
16.06.2021
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila Izveštaj o stanju zemljišta u Republici Srbiji za 2018. i 2019. godinu. Izveštaj sadrži relevantne podatke i informacije utemeljene na zvaničnim podacima državnih institucija, naučnih i stručnih organizacija i drugih učesnika nadležnih za praćenje stanja i zaštitu zemljišta. On pruža informacije o stanju zemljišta, promenama načina korišćenja zemljišta i faktorima degradacije zemljišta na području Republike Srbije, što je od posebnog značaja za praćenje nacionalnih ciljeva u ovoj oblasti, kao ciljeva usvojenih od strane međunarodne zajednice. Izveštaj o stanju zemljišta je namenjen kreatorima politika, stručnim i naučnim radnicima, ali i širem krugu zainteresovane javnosti.
Izveštaj možete preuzeti OVDE
6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti
14.06.2021
Republika Srbija objavila je 6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti na engleskom jeziku. Agencija za zaštitu životne sredine pripremila je Izveštaj u saradnji sa mnogobrojnim institucijama i organizacijama. Sastavni deo Izveštaja je website sa indikatorima, studijama slučaja, elaboratima koji su korišćeni u pripremi Izveštaja:
bioindicators.sepa.gov.rs
6. Nacionalni izveštaj Konvencije o biološkoj raznovrsnosti pripremljen je prema ciljevima definisanim Strateškim planom Konvencije za period 2011-2020 i uključuje 20 ciljeva razrađenih u pet strateških oblasti. Izveštaj daje sveobuhvatni prikaz stanja, pritisaka i napretka u oblasti zaštite biodiverziteta i korišćenja prirodnih resursa. Istovremeno, ovakvim načinom izveštavanja omogućava se i regionalno i globalno sagledavanje ostvarenosti ciljeva. Integralni tekst Izveštaja može se preuzeti ovde:
chm.cbd.int/database