Агенција за заштиту животне средине - Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Обрасци
 • Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија ("Службени гласник РС", број 100/2011)

  Документ Преузимање
  Текст Уредбе
  Образац VOC Уредбе

 • Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за исправљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Службени гласник РС", број 1/2012, 25/2012, 48/2012 )

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац А Терминали
  Образац Б Бензинске станице

 • Правилник о документу о кретању отпада ("Службени гласник РС", број 114/13)

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац о кретању неопасног отпада
  Упутство за попуњавање Обрасца о кретању отпада

 • Правилник о документу о кретању опасног отпада ("Службени гласник РС", број 114/13)

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац о кретању опасног отпада
  Упутство за попуњавање Обрасца о кретању опасног отпада

 • Правилник о измени Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Службени гласник РС", бр. 10/2013) и
  Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Службени гласник РС", бр. 91/2010)

 • Документ Преузимање Пример попуњеног обрасца Упутство
  Текст Правилника о измени Правилника    
  Текст Правилника X
  Прилог 1.    
  Прилог 2.    
  Прилог 3.    
  Прилог 4.    
  Образац 1.    
  Образац 2.    
  Образац 3.    
  Образац 4.    
  Образац 5.    
 • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 95/2010) и
  Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС" број 88/2015)

 • Документ Преузимање Пример попуњеног обрасца Упутство
  Текст Правилника о измени Правилника  
  Текст Правилника X
  Образац ДЕО1    
  Образац ДЕО2    
  Образац ДЕО3    
  Образац ДЕО4    
  Образац ДЕО5    
  Образац ДЕО6    
  Образац ГИО1    
  Образац ГИО2    
  Образац ГИО3    
  Образац ГИО4    
  Образац ГИО5    
  Образац ГИО6    
  Образац КОМ1    
 • Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 21/2010) и
  Правилник о изменама Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 10/2013)

 • Документ Преузимање Пример попуњеног обрасца Упутство
  Текст Правилника X
  Текст Правилника о измени Правилника    
  Образац 1 ИЗМЕНА    
  Образац 2 ИЗМЕНА    
  Образац 1  
  Образац 2  
 • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаćања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаćања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 54/2010, 86/2011, 41/2013 - др. правилник и 3/2014)

 • Документ Преузимање Пример попуњеног обрасца Упутство
  Текст Уредбе X X
Упутства
 • КАТАЛОГ ОТПАДА - Упутство за одређивање индексног броја

  Документ Преузимање
  Упутство за одређивање индексног броја

 • Упутство за одређивање ознака поступака поновног искоришћења (Р) и депоновања отпада (Д)

  Документ Преузимање
  Упутство за одређивање ознака поступака поновног искоришћења (Р) и депоновања отпада (Д)

 • Листе отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, "Службени гласник РС, број 56/10"

  Документ Преузимање
  Каталог отпада
  Q листа
  C листа
  Y ознаке
  Листе D и R
  H Листа
  Граничне вредности концентација опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада
Препоруке