Утицаји загађујућих материја из урбаних отпадних вода на животну средину и здравље
На међународној конференцији "Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад" који је одржан у Суботици од 29. марта до 1. априла 2010. године објављен је стручни рад "Утицаји загађујућих материја из урбаних отпадних вода на животну средину и здравље" (аутори: Н. Вељковић, Д. Видојевић, М. Јовичић).

У раду је дат преглед загађујућих материја у урбаним отпадним водама које доспевају у системе за пречишћавање отпадних вода. Загађујуће материје су подељене у две групе: потенцијално токсични елементи (PTEs) - тешки метали, и дуготрајне органске загађујуће супстанце (POPs). Циљ рада је да укаже на значај смањења ризика да токсичне материје доспеју у постројења за пречишћавање отпадних вода и канализациони муљ, што негативно утиче на животну средину и здравље људи.

Објављен научни рад у часопису Вода и санитарна техника

У часопису Вода и санитарна техника је објављен научни рад под насловом "Трендови концентрација нитрата у водотоцима Србије", у коме су презентовани резултати испитивања трендова концентрација нитрата у водотоцима Србије методом непараметријског Mann-Kendall теста.


Учешће представника Агенције на скупу "Управљање водама Србије, као предуслов за даљи привредни развој"

На скупу под насловом "Управљање водама Србије, као предуслов за даљи привредни развој", који је одржан 25. новембра 2008. године у Привредној комори Србије, др Небојша Вељковић је презентовао рад под насловом: "Индикатори одрживог управљања водним ресурсима Србије".


Учешће представника Агенције на међународној конференцији о води "AQUA EXPO"

На међународној конференцији о води "AQUA EXPO" која је одржана од 06-08. новембра 2008. у Београду, др Небојша Вељковић је презентовао рад под насловом: "Стање загађености вода Србије".Страна:
Претходна1234567Следећа