Индикатори нејонизујућег зрачења

Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени Гласник" Републике Србије број 37/2011) дефинисан је један индикатор нејонизујућих зрачења:

Назив индикатора: Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса

Изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса сматрају се извори електромагнетног зрачења који могу бити штетни по здравље људи.
Индикатор дефинише стационарни и мобилни извор чије електромагнетно поље у зони повећане осетљивости достиже најмање 10% износа референтне, граничне вредности прописане за ту фреквенцију.

Опширније о индикаторима буке можете погледати на посебном порталу Агенције за заштиту животне средине НАЦИОНАЛНА ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.