30.01.2014
Резулатати испитивања хаваријског загађења воде реке Дунав у Луци Београд

Дана 29.01.2014. године обавештени смо о превртању барже натоварене пиритом у сидришту Луке Београд, од стране Оливере Брајковић, дипл.инж., водног инспектора, Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Управе за воде, Сектора за водопривредну инспекцију за град Београд.

Након пријема информације о хаварији, предузете су мере на основу Закона о водама (“Сл.Гласник РС 30/2010”). Представник Агенције за заштиту животне средине, Одсек за контролу и анализу квалитета вода и седимента - Здравко Шево, хем.техн. извршио је узорковање воде на следећим профилима:

 • Узорак бр. 1 (29.01.2014.г., у 10:30 часова) Профил_1, Београд, река Дунав, 1300m низводно од преврнуте барже, стационажа 1167+500m; средина водотока, дубина узорковања 1.0m испод површине воденог огледала (идентиф.бр. узорка 3_4_2014).
 • Узорак бр.2 (29.01.2014.г., у 12:00 часова) Профил_2, Београд_Винча, река Дунав, стационажа 1136+200m; десна обала, дубина узорковања 50cm испод површине воденог огледала (идентиф.бр. узорка 3_5_2014).
 • На основу резултата извршених физичко-хемијских анализа воде реке Дунав може се констатовати:

 • Узорак ИБ 3_4_2014 Измерена вредност укупног гвожђа одговарала је III класи квалитета, односно умереном еколошком статусу, узимајући у обзир Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС, бр. 50/2012).
 • Узорак ИБ 3_5_2014 Анализом добијених резултата је утврђено да није дошло до погоршања квалитета воде на овом профилу.
 • Комплетан Извештај можете преузети овде: Резулатати испитивања хаваријског загађења воде реке Дунав у Луци Београд

  Овај извештај је у електронској форми достављен следећим институцијама (у току дана ће бити достављен и као формални допис): Министарство здравља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за воде, ВПЦ "Сава-Дунав", Воде Војводине, ВПЦ "Морава", ЈВП "Београд воде", Скупштина града Београда, Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације.


  22.01.2014
  Састанак Агенције и Удружења рециклера Србије

  У уторак 21.01.2014. године је у просторијама Удружења рециклера Србије одржан састанак представника Агенције за заштиту животне средине, на челу са директором Филипом Радовићем, са предузећима која се баве рециклажом отпада. На састанку су размотрена питања везана за примену новог система извештавања у Агенцији и обавезама индустрије у достављању података. Представници рециклажне индустрије Србије су подржали активности Агенције које имају за циљ јединствени систем извештавања о управљању отпадом.
  Закључено је да је додатно потребно унапредити постојећу сарадњу између Агенције и удружења у циљу повећања обима извештавања, ефикасности достављања података.


  17.01.2014
  Испитивање квалитета воде на акумулацији Драгоцвет, на територији општине Јагодина

  Дана 03.01.2014. године Агенција за заштиту животне средине је у 17:00 часова добила обавештење од републичког водопривредног инспектора Ђорђа Кљајевића, дипл. инж. о помору рибе односно хаваријском загађењу воде акумулације Драгоцвет, на територији општине Јагодина.

  Након пријема информације о загађењу акумулације Драгоцвет , предузете су мере на основу Закона о водама (“Сл.Гласник РС 30/2010”). Представници Агенције за заштиту животне средине, Здравко Шево, хем.тех. и Светислав Денић хем.тех., дана 04.01.2014.године у присуству републичког водопривредног инспектора Ђорђа Каљевића, извршли су узорковање воде на следећим профилима:

  • Узорак бр.1 (04.01.2014.г., у 09:30 часова) Профил 1, акумулација Драгоцвет (Река Ковачевачки поток), код бране, средина акумулације, 0.5m испод површине воденог огледала, (идентиф.бр. узорка 3_1_2014).
  • Узорак бр.2 (04.01.2014.г., у 10:00 часова) Профил 1, акумулација Драгоцвет (Река Ковачевачки поток), код бране, средина акумулације, 1.0m испод површине воденог огледала, (идентиф.бр. узорка 3_2_2014).
  • Узорак бр.3 (04.12.2013.г., у 10:30 часова) Профил 1, акумулација Драгоцвет (Река Ковачевачки поток), код бране, средина акумулације, 2.0m испод површине воденог огледала, (идентиф.бр. узорка 3_3_2014).

  Током узорковања уочена је промена органолептичких показатеља, односно видљиве отпадне материје (приметне по површини акумулације је било много угинуле рибе), мирис и боја у свим узорцима воде су такође били приметни и одговарали су VK стању (Сл.СРС бр.5/68).

  Просечна средња вредност раствореног кисеоника је била V класа еколошког потенцијала, односно ван класе граничних вредности у површинским водама (дефицит кисеоника).
  Просечна средња вредност укупног органског угљеника (ТОС) указује на органско оптерћење воде акумулације и била је ван класа еколошког потенцијала, односно припадала је IV класи граничних вредности у површинским водама.
  Средња просечна вредност амонијачног јона је била ван класа еколошког потенцијала (Сл. гласник РС, број 74/2011), односно ван класе граничних вредности у површинским водама(Сл. гласник РС, број 50/2012).
  Средња просечна вредност укупног азота била је ван класа граничних вредности у површинским водама (Сл. гласник РС, број 50/2012).
  Средње просечне вредноси ортофосфата и укупног фосфора су припадале IV класи еколошког потенцијала, као IV класи граничних вредности у површинским водама (Сл. гласник РС, број 74/2011, Сл. гласник РС, број 50/2012).
  Просечна средња вредност хемијске потрошње кисеоника HPKMn -(перманганатна метода) је припадала III класи граничних вредности у површинским водама, док је хемијске потрошње кисеоника HPKCr - (бихроматна метода) припадала IV класи граничних вредности у површинским водама.

  Комплетан извештај о испитивању квалитета можете преузети овде: Испитивање квалитета воде на акумулацији Драгоцвет, на територији општине Јагодина.


  17.01.2014
  Агенција за заштиту животне средине испунила све законске обавезе
  у праћењу квалитета воде у Врутцима

  Поводом изјаве бившег градоначелника Београда Драгана Ђиласа у емисији РТС "Да можда не", емитованој 16. јануара 2014. године да је Агенција за заштиту животне средине дужна да три пута годишње обавља контролу квалитета воде, наглашавамо да је Агенција испунила све законске обавезе кад је реч о праћењу квалитета воде у језеру Врутци.

  О свим резултатима испитивања хемијских и биолошких параметара квалитета вода су још почетком августа 2013. године, у форми извештаја, обавештене надлежне институције, укључујући Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља односно ЈВП "Србијаводе". Ови извештаји су у дигиталној форми доступни на интернет презентацији Агенције за заштиту животне средине.

  Према програму мониторинга статуса вода, Агенција за заштиту животне средине је испитивала квалитет воде акумулације Врутци у 2011. и 2012. години. Ни у једном од ова два испитивања није утврђено повећање присуства алги, али је примећена је повећана концентрација одређених приоритетних хазардних супстанци и то кадмијума у 2011. години, односно кадмијума и живе у 2012. години. Ови резултати, поред тога што су објављени у наведеним извештајима, експлицитно су обрађени и у Извештају о стању животне средине за 2011. годину, односно Извештају о стању животне средине за 2012. годину. Оба извештаја достављена су на мишљење надлежним министарствима у току 2012, односно 2013. године, те усвојени од стране Владе Републике Србије, односно од стране Одбора за заштиту животне средине, Скупштине Републике Србије и то једногласно. На основу достављених извештаја, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде дужно је да реагује у складу са законом.

  Напомињемо да мониторинг квалитета површинских и подземних вода који Агенција врши на водотоковима, акумулацијама и језерима, није намењен свакодневном праћењу квалитета вода, нити се на било који начин може повезивати са проблемима у квалитету воде за пиће, за чије праћење су надлежне друге институције. Према члану 74. Закона о водама јавно предузеће које обавља послове снабдевања водом, дужно је да постави уређаје и обезбеди стално и систематско регистровање количина воде и испитивање квалитета воде на водозахвату. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће за градове величине Ужица (величине између 50.000 и 100.000 становника) предвиђа вршење основних прегледа сирове воде шест пута месечно, односно два пута периодично током године. Ова испитивања за потребе комуналних предузећа обављају акредитоване лабораторије, најчешће локални или регионални Заводи за јавно здравље.

  Ради се, дакле, о 74 узорковања воде на годишњем нивоу, на три локације: из сваког изворишта, из резервоара воде за пиће и водоводне мреже, уз обавезу прегледа исправности који обухватају микробиолошке, биолошке, физичке, физичко-хемијске и хемијске показатеље.

  Изнети подаци и законске одредбе показују да је Агенција урадила све што је у њеној надлежности и да наводи бившег градоначелника Београда Драгана Ђиласа нису тачни.  Страна:
  Претходна123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115Следећа