Шта је Serbian Water Quality Index?
18.01.2008

Појам и значај примене индикатора животне средине
Због пораста количине и расположивости података о друштвеној, економској и животној средини потребно је у креирању одговарајућих политика унети смисао у ове податке како би се омогућило доношење најбољих могућих одлука. Уобичајени начин да се избегне мноштво података је да се употребе индекси и индикатори као алат за добијање информација. На тај начин су индекси и индикатори средства предвиђена да смање велику количину података на разумљиву меру, задржавајући суштинско значење о питањима која карактеришу дате податке. Различити корисници (политичари, јавност, стручњаци) имају различите приступе у предузимању активности у домену заштите животне средине и одрживог развоја. Својства индикатора треба да се подударају са потребама њихових корисника и имају лако разумљиве циљеве. Добра "веза" корисник-индикатор ефикасно преноси одговарајуће информације што омогућава кориснику да доноси најбоље могуће одлуке. Стручњаци у научним и образовним установама очекују од индикатора животне средине поуздане аналитичке вредности. Водопривредна и инспекција заштите животне средине у примени законских одредби, такође, користи индикаторе физичко-хемијског и биолошког квалитета вода добијене поузданим аналитичким поступцима. Са друге стране, јавност не захтева егзактне већ описне индикаторе, нпр. да ли је квалитет воде "висок" или "низак". Зато индикатор животне средине намењен јавности треба да буде описан, јасан, лак за разумевање и инспиративан, тако да поспешује активност циљне групе у очувању животне средине. Важно је напоменути да се при креирању описних индикатора увек "жртвује" извесна прецизност изворног нумеричког индикатора животне средине.

Методологија
У Агенцији за заштиту животне средине развијен је индикатор животне средине за област вода који је намењен извештавању јавности, стручњака и доносиоца политичких одлука (локална самоуправа, државни органи). Индикатор се заснива на методи Water Quality Index (Development of a Water Quality Index, Scottish Development Department, Engineering Division, Edinburgh, 1976.) према којој се десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета агрегирају у композитни индикатор квалитета површинских вода.
Методом Water Quality Index (WQI) десет одабраних параметара (засићеност кисеоником, БПК5, амонијум јон, pH вредност, укупни азот, ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) својим квалитетом (qi) репрезентују особине површинских вода сводећи их на један индексни број. Удео сваког од десет параметара на укупни квалитет воде нема исти релативни значај, зато је сваки од њих добио своју тежину (wi) и број бодова према уделу у угрожавању квалитета. Сумирањем производа (qi x wi) добија се индекс 100 као идеалан збир удела квалитета свих параметара. У случају када недостаје податак о квалитету за неки параметар вредност аритметички измереног WQI коригује се множењем индекса са вредношћу 1/x, где је x збир аритметички измерених тежина доступних параметара.
Индикатори квалитета површинских вода методом Serbian Water Quality Index добијени су компарацијом показатеља квалитета према нашој старој класификацији и оригиналној методи WQI (Табела 1)(Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода обалног мора Југослсвије, Сл. лист СФРЈ 6/78.).
Табела 1: Компарација показатеља квалитета према нашој старој класификацији и методе WQI
Serbian Water Quality Index
  Параметри
 (јединица мере)
Макс. вред.
МДК
МДК
МДК
МДК
qi x wi
I класе
II класе
III класе
IV класе
 Засићеност кисеоником
( %)
18
 90-105
-
75-90
105-115
50-75
115-125
30-50
125-130
 БПК5 (mg/l)
15
2
4
7
20
 Амонијум (mg/l)
12
0,1
0,1
0,5
0,5
 pH вредност
9
6,8-8,5
6,8-8,5
 6-9
 6-9
 Укупни оксиди азота (mg/l)
8
10,05
10,05
15,5
15,5
 Ортофосфати (mg/l)
8
0,005
0,01
0,01
0,01
 Суспендовне материје (mg/l)
7
10
30
80
100
 Температура (oC)
5
 -
 -
 -
 -
 Електропроводљивост (µS/cm)
6
 -
 -
 -
 -
 E.Coli (МПН у 1000 ml)
12
2.000
100.000
200.000
200.000
 ∑(qi x wi) = WQI
100
85 - 84
69 - 71
74 - 71
44 - 48
56 - 52
35 - 36
51 - 46
Квалитету површинских вода који одговара I класи према нашој Уредби методом WQI припада 84-85 поена, II класи 72-78 поена, III класи 48-63 поена и IV класи 37-38 поена. Усвојене су вредности за описни индикатор квалитета SWQI = 0 - 38 веома лош, SWQI = 39 - 71 лош, SWQI = 72 - 83 добар, SWQI = 84 - 89 веома добар и SWQI = 90 - 100 одличан. На овај начин је класификација од I-IV класе вода коришћена као улазни гранични параметар за квантитативно дефинисање индикатора SWQI у целом нумеричком распону квалитета од 0 до 100 индексних поена.
Табела 2: Класификација површинских вода методом Serbian Water Quality Index
WQI-МДК
I класа
WQI-МДК
II класа
WQI-МДК
III класа
WQI-МДК
IV класа
85 - 84
74 - 69
56 - 44
51 - 35
100 - 90
89 - 84
83 -72
71 - 39
38-0
Одличан
Веома добар
Добар
Лош
Веома лош
Serbian Water Quality Index(SWQI)
Методом SWQI пет индикатора квалитета површинских вода су разврстани према њиховој намени и степену чистоће (Табела 2):
а) Одличан - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (salmonidae);
б) Веома добар и Добар - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (cyprinidae), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;
ц) Лош - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној;
д) Веома лош - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.
Индикатори квалитета површинских вода (SWQI) су представљени бојама на картама водотока означавајући одговарајуће контролне профиле на следећи начин:
Serbian Water Quality Index
Нумерички индикатор
Описни индикатор
Боја
100 - 90
Одличан
k
84 - 89
Веома добар
k
72 - 83
Добар
k
39 - 71
Лош
k
0 - 38
Веома лош
k
Нема података*
k
* није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI