Контакт адреса и телефон
Адреса
Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановића 27а
(улаз из Жабљачке улице)
11160 Београд
Република Србија
Радно време
Од до часова
Телефони
Одељење Национални регистар извора загађивања - ИЗВЕШТАВАЊЕ - корисничка подршка
Одељење за контролу квалитета ваздуха
Одељење за националну лабораторију
Одељење за мониторинг квалитета воде и седимената
Група за финансијске послове
Правни послови
Јавне набавке
Информације од јавног значаја
Овлашћено лице: Драган Младеновић
Заштита података о личности
Одређено лице: Нада Радовановић
Подаци о Агенцији за заштиту животне средине
ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средстава)
  • 14851
Шифра делатности
  • 8411 - делатност државних органа
Матични број
  • 17907344
Жиро рачун
  • 840-1620-21
Порески идентификациони број (ПИБ)
  • 107684065
Обвезник ПДВ-а
  • Не - Члан 9, став 1. Закона о ПДВ-у