Извештаји
Извештај о управљању отпадом за период 2011 - 2019. година
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2019. година. Подаци о управлјању отпадом у Републици Србији се прикуплјају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене. Извештајем је обухваћено више од 4500 постројења која су доставиле податке.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци за 2019. годину из државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. У 2019. години, проценат расположивости валидних сатних вредности већих од 90% од свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 i O3, значајно је повећан са 48% на 85%.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2019. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2019. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Платичне кесе у Републици Србији у 2019. години
Пластичне кесе са адитивима су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) којима је у току производње додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. Пластичне кесе без адитива су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) коме у току производње није додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. У Агенцији за заштиту животне средине подаци о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2019. години
Овим извештајем обухваћене су следеће групе производа које после упортебе постају посебни токови отпада: гуме, производи који садрже азбест, батерије или акумулатори, уља, електрични и електронски производи, возила. У извештају су дати подаци за 2019. годину.
Извештај о економским инструментима за 2018. годину
Извештај приказује примењене економске инструменте за заштиту животне средине у Републици Србији у 2018. години на бази доступних релевантних података и информација, прикупљених кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама. Подаци о економским инструментима за заштиту животне средине омогућавају идентификовање и мерење одговора друштва на бригу о животној средини и начин финансирања. На тај начин Извештај постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената заштите животне средине. Очекивани ефекти донетих мера приказаће се у наредним извештајима.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2018. годину
Агенција за заштиту животне средине је прикупљањем података кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама за поједина тематска подручја, припремила и овај извештај, који представља жељу да се нагласи значај праћења мултисекторских утицаја на животну средину. У оквиру ове Публикације, одабрани су индикатори којима се квантификује утицај привреде на животну средину, на бази доступности података и важности утицаја следећих привредних грана на стање животне средине у Републици Србији: индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, одрживо коришћење ресурса.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2018. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2019. године). Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. Осим поједностављеног праћења вредности појединих параметара, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину дају систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о управљању отпадом за период од 2011. до 2018. године
Број предузећа који извештавају о генерисању отпада се од 2011 године повећао за 83%, док је у односу на прошлу годину повећан за 24%. Број оператера поновног искоришћења отпада се у односу на 2011. годину повећао за 53%, а у односу на прошлу годину за 8%. Обим извештавања за одлагање отпада је у односу на 2011. годину, повећао за 57,6%, за увоз и извоз отпада се у односу на 2011 повећао за 60,9%, односно 39,4%. У протекле три године се није значајно мењао број извештаја за одлагање, извоз и увоз отпада. Овај извештај је урађен на основу прикупљених података од 2011. године до 2018. године.