Квалитет вода - Београд

Резултати испитивања квалитета воде река Дунава и Саве на ширем подручју града Београда

О мониторингу

Према важећој Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода, који спроводи Агенција за заштиту животне средине, испитивање квалитета воде река Дунава и Саве на ширем подручју града Београда спроводи се у мрежи станица приказаној на мапи са дефинисаним обимом, врстом и учесталошћу испитивања показатеља у складу са Програмом испитивања . Узорковање воде водотока, за одређивање општих физичко-хемијских показатеља квалитета врши се једном недељно, средом, док се узорковање за потребе одређивања садржаја приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци врши према динамици дефинисаној за станице надзорног и оперативног мониторинга. Узимање узорака за анализу врши се у складу са акредитованом методологијом према стандардима: ISO 5667-1:2008, ISO 5667-3:2008, ISO 5667-6:2008. Узорковање се врши у матици, у једној тачки у попречном профилу, на дубини 50 cm испод површине воденог огледала.
Резултати извршених физичко-хемијских анализа објављују се на сајту агенције након седам дана од извршеног узорковања и могу се преузети актуелни извештај. Обједињене претходне извештаје за текући месец можете преузети претходни извештаји.