Инвентар основних загађујућих материја у ваздух (CLRTAP)

Инвентар о емисијама загађујућих материја у складу са Конвенцијом о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима
Загађивање ваздуха на великим удаљеностима означава загађивање ваздуха које је, потпуно или делимично, пореклом из једне државе и које има штетне последице у другој држави.
Инвентар емисија представља секторски организовану базу података о изворима емисија према делатностима која садржи све податке, информације и претпоставке који су неопходни за прорачун емисија загађујућих материја које се емитују на великим удаљеностима. Инвентар емисија обухвата период од референтне године (1990.) до године N-2, где N представља текућу годину у којој се врши извештавање.
Национални инвентар се ажурира сваке године како би се приказала доступност нових информација, секторска побољшања, примена вишег нивоа прорачуна (на пример, ниво 2), промене у методологији, идентификација недоследности временских серија. Прилагођавања се примењују ретроспективно на претходне године, што чини разлику у претходно објављеним подацима.
Република Србија је постала члан Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха (CLRTAP) и Протокола о дугорочном финансирању кооперативног програма за праћење и процену преноса загађујућих материја на велике удаљености у Европи 8. октобра 1991. године.
Република Србија је ратификовала и следеће протоколе Конвенције LRTAP: Протокол о дугорочном финансирању Кооперативног програма за праћење и процену преноса загађујућих материја у Европи (EMEP), Протокол о тешким металима и Протокол о постојаним органским загађивачима.
Извештавање о годишњим емисијама према CLRTAP састоји се од:
  1. NFR формата (вредности емисија) и
  2. Пратећег извештаја о емисијама (IIR - Informative Inventory Report).
Ове документе можете преузети овде: