Ваздух

Информације о прекорачењима концентрација загађујућих материја у ваздуху

1. Информације о детектованим концентрацијама загађујућих материја ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ О КОЈИМА СЕ ИЗВЕШТАВА ЈАВНОСТ у складу са Чл. 19. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени Гласник РС бр.11/10 и 75/10) су припремљене на основу прелиминарних података сатних вредности концентрација SO2, NO2 и O3 у државној мрежи за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха.

Информације о детектованим концентрацијама загађујућих материја опасне по здравље људи се објављују сваке среде за претходну седмицу и можете их видети ОВДЕ.

2. Информације о детектованим прекорачењима сатних и дневних граничних вредности (ГВ) по недељама и по месецима можете видети ОВДЕ.

3. Ванредне информације о резултатима анализа квалитета ваздуха су приказане у табели

Датум Информација о мерењима посебне намене Коначни извештај
17.3.2015

Агенција за заштиту животне средине, сагласно договору са представницима СО Беочин, врши узорковање ваздуха на локацији Беочин-Фабрика воде и гравиметријско одређивање масених концентрација суспендованих честица PM10 као и анализа на садржај тешких метала.
Извештај садржи резултате анализа за период 28.07.2014. - 31.12.2014.

8.10.2014

Агенција за заштиту животне средине, сагласно договору са представницима СО Беочин, врши узорковање ваздуха на локацији Беочин-Фабрика воде и гравиметријско одређивање масених концентрација суспендованих честица PM10 као и анализа на садржај тешких метала.
Извештај садржи резултате анализа за период 28.02.2014. - 10.08.2014.

14.5.2014

Агенција за заштиту животне средине је наставила, сагласно договору са представницима СО Беочин, узорковање ваздуха на локацији Беочин-Фабрика воде. Спроводећи одговарајуће процедуре, извршено је узорковање и лабораторијске анализе ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10.
Извештај садржи резултате анализа за период 28.02.2014. - 27.04.2014.

3.4.2014

Агенција за заштиту животне средине је сагласно договору са представницима СО Беочин и достављеном захтеву бр. 01-501-7 од 26.03.2014. године наставила узорковање ваздуха на локацији Беочин 2 Водовод.
Агенција је, спроводећи одговарајуће процедуре, извршила узорковање и лабораторијске анализе ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала на локацији Беочин 2 Водовод.
Овај Извештај садржи резултате анализа за период 01.08.2013. - 12.01.2014.

31.1.2014

Агенција за заштиту животне средине је, због већ раније наведених разлога, наставила узорковање ваздуха ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала у насељу Зајача код Лознице.

Овај Извештај садржи резултате анализа за период 8.10.2013. - 6.11.2013.
Узорковање је вршено континуирано током 2013. године. Дневне концентрације суспендованих честица PM10 су одређиване, гравиметријском методом, обрадом свих расположивих узорака док је учесталост анализа на садржај тешких метала, првенствено олова, промењена. Наиме, по извршеној процени очекиваних вредности, а имајући у виду расположива средства за мониторинг квалитета ваздуха у државној мрежи, усвојена је сезонска динамика анализа на садржај тешких метала. У средишњем делу сваке сезоне овом анализом ће бити обухваћен период од око месец дана. Уколико вредности концентрација олова укажу на прекорачења могуће је анализирати све узорке.

У складу са интересовањем и препоруком Заштитника грађана везаних за начин објављивања резултата мерења у Зајачи, на сајту Агенције је отворен посебан одељак у којем су резултати свих мерења спроведених током 2013. године. На њему ће се редовно уносити нови резултати.

9.9.2013

Због повремених епизода интензивног транспорта прашине на подручје Великог Градишта, а која потиче са румунског острва у Дунаву, Агенција за заштиту животне средине је поново успоставила перманентно узорковање ваздуха на специјалном мерном месту лоцираном у кругу метеоролошке станице Велико Градиште.

Након допремања филтер-узорака у аналитичку лабораторију Агенције, извршено је гравиметријско одређивање масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала.

Овај Извештај садржи резултате анализа за период 10.06.2013. - 20.06.2013.

19.8.2013

Агенција за заштиту животне средине је, сагласно договору на радном састанку са представницима СО Беочин и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, успоставила узорковање ваздуха на локацији Беочин 2_водовод. Агенција је, спроводећи одговарајуће процедуре, извршила узорковање и лабораторијске анализе ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица ПМ10 и анализа на садржај тешких метала на локацији Беочин 2_водовод.

Овај, први, Извештај садржи резултате анализа за период 19.07.2013. - 02.08.2013.

6.8.2013

Агенција за заштиту животне средине је наставила мерења посебне намене у насељу Зајача код Лознице. Непрекидно узорковање ваздуха врши се ради одређивања концентрације суспендованих честица PM10 и тешких метала у њима.

Овај Извештај садржи резултате анализа за период 3.06.2013. - 02.07.2013.

5.6.2013

Агенција за заштиту животне средине је, после прерасподеле опреме, а ценећи потребу за резултатима мерења посебне намене, наставила узорковање ваздуха ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала у насељу Зајача код Лознице.

Овај Извештај садржи резултате анализа за период 23.03.2013. - 02.06.2013.

20.2.2013

Агенција за заштиту животне средине је наставила узорковање ваздуха ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала у насељу Зајача код Лознице.
Овај Извештај садржи резултате анализа за период 06.12.2012. - 15.01.2013.
Због насталих проблема у сервисирању опреме, условљених недостатком финансијских средстава за потребе одржавања и сервисирања аутоматског мониторинга квалитета ваздуха, узорковања секвенцијалним узоркивачем на локалитету Зајача су привремено прекинута.

28.12.2012

Агенција за заштиту животне средине је наставила узорковање ваздуха ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала у насељу Зајача код Лознице.
Овај Извештај садржи резултате анализа за период 06.10.2012. - 05.12.2012.

24.10.2012

На захтев Министарства животне средине, рударства и просторног планирања - Сектора за контролу и надзор, а у присуству републичког инспектора за заштиту животне средине, 11. фебруара 2012. године Агенција за заштиту животне средине поставила је специјалну мерну станицу за праћење квалитета ваздуха у насељу Зајача код Лознице. Ова станица налази се у дворишту Основне школе "Вук Караџић", на удаљености од око 300м од Рудника и топионице Зајача који су саставни део Концерна "FARMAKOM M.B."
Узорковање ваздуха ради гравиметријског одређивања масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала врши се у континуитету, а допремање узорака у аналитичку лабораторију Агенције за заштиту животне средине обавља се на 15 дана.

3.9.2012

Дана 31.08.2012. године од стране г-ђе Љиљане Станојевић, обавештени смо о епизоди интензивног транспорта прашине на подручје Великог Градишта. Прашина потиче са румунског острва у Дунаву, а транспорт је инициран појачаним југоисточним ветром и дуготрајном сушом.
Агенција за заштиту животне средине је обавестила Кабинет министра за енергетику, развој и заштиту животне средине о наставку перманентног узорковања ваздуха, успостављеног фебруара 2011. године, на специјалном мерном месту лоцираном у кругу метеоролошке станице Велико Градиште.
Након допремања филтер-узорака у аналитичку лабораторију Агенције за заштиту животне средине, извршено је гравиметријско одређивање масених концентрација суспендованих честица PM10 и анализа на садржај тешких метала.

Анкета о доступности