Расположивост ресурса подземних вода

Процењује се да подземне воде обезбеђују око 70% потреба за водом за домаћинства и индустрију у Србији, а на подручју Војводине је ово искључиви вид водоснабдевања. (Дијаграм 1. Републички Завод за статистику, Захваћене количине воде према врсти водозахвата, Годишњи извештај о јавном водоводу ВОД-2В, 2004.). Према расположивим статистичким подацима и процени количина које се експлоатишу за потребе јавног и индивидуалног водоснабдевања сеоског становништва, данас се у Србији експлоатише укупно око 500 милиона m3 подземне воде. Укупни капацитети постојећих изворишта подземних вода у Србији износе укупно око 678 милиона m3 годишње или 21,5 m3/s, од тога 6,25 m3/s за Војводину и 15 m3/s за Централну Србију.

Ресурси подземних вода биће преовлађујући тип извора за водоснабдевање становништва и индустрије у Србији у наредном периоду (Водопривредна основа Републике Србије, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", 2001.). Хидрогеолошки услови захватања условљавају неравномерну расподелу, што се може илустровати ако се упореди актуелна распложивост подземне воде према броју становника у разним регионима и изразити на основу следећег односа:

[Актуелна расположивост воде]/[број становника] ‹=› [Потрошња расположивих токова]/[број становника]

Оваквим приступом може се представити следећи израз:

Qspec = Q/S x 1000 (l/s/стан), где је:

Qspec - специфична издашност изворишта (l/s/стан)
Q - издашност изворишта подземних вода (l/s)
S - број становника

Презентовање потенцијалних количина подземне воде и њихова расподела на административне округе према одговарајућем броју становника помажу нам да добијемо слику расположивости/богатства извора подземних вода за потребе водоснабдевања у Србији. (Табела 1. Специфична издашност изворишта подземних вода у Србији, Слика 1. Карта специфичне издашности постојећих изворишта подземних вода)

Специфична издашност постојећих изворишта подземних вода (l/s/стан)

 

Назив округа и града

Q (l/s)

Број становника

Qspec

1

Севернобачки

755

200140

3,77

2

Севернобанатски

787

165881

4,74

3

Средњебанатски

648

208456

3,1

4

Јужнобанатски

1004

313937

3,2

5

Западнобачки

627

214011

2,93

6

Јужнобачки

1634

593666

2,75

7

Сремски

796

335931

2,37

8

Мачвански

1108

329625

3,36

9

Колубарски

352

192204

1,83

10

Подунавски

730

210290

3,47

11

Браничевски

620

200503

3,09

12

Шумадијски

361

298778

1,21

13

Поморавски

785

227435

3,45

14

Борски

215

146551

1,47

15

Зајечарски

635

137561

4,62

16

Златиборски

591

313396

1,88

17

Моравички

380

224772

1,69

18

Рашки

377

291230

1,29

19

Расински

365

259441

1,41

20

Нишавски

821

381757

2,15

21

Топлички

100

102075

0,98

22

Пиротски

720

105652

6,81

23

Јабланички

405

240923

1,68

24

Пчињски

494

227690

2,17

25

г. Београд

5946

1576124

3,77

укупно

21.256

7,498.029

 
Више о индикаторима квалитета изворишта подземних вода Србије који се базирају на критеријуму одрживог коришћења са аспекта експлоатације за потребе водостабдевања и заштите здравља можете видети ОВДЕ.


Страна:
1