Зајача 2015. година

Информација о дневним вредностима масених концентрација суспендованих честица, PM10,
на локалитету Зајача и резултатима анализа на садржај олова током 2013. године
По указаној потреби, а на захтев Сектора за контролу и надзор Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, Агенција за заштиту животне средине је организовала и успоставила перманентно узорковање суспендованих честица дијаметра мањег од 10 µm, PM10, на локацији Зајаче почевши од 16. фебруара 2012. године, а у својој Лабораторији одређивање масене концентрације и анализе на садржај тешких метала (у случају Зајаче првенствено олова).
Током 2013. године Агенције за заштиту животне средине је наставила са узорковањем ваздуха на локацији Зајача.
Преглед дневних вредности масених концентрација PM10, за 2013. годину дат је на графичком приказу. Током 2013. гранична вредност (ГВ 50 µg/m3) је превазиђена 40 пута. У истом периоду забележена су прекорачења толерантне вредности (ТВ 65 µg/m3) током 17 дана. Иначе, број прекорачења ТВ, односно број дана са дневним концентрацијама PM10 већим од 65 µg/m3 означава број дана када је ваздух био загађен због повећане концентрације суспендованих честица дијаметра мањег од 10 µm.
Годишња концентрација PM10 за 2013. годину (на основу 79% расположивих дневних вредности) износи 33.7 µg/m3. Ова вредност је мања од годишње ГВ (годишње граничне вредности која износи 40 µg/m3). Оцена квалитета ваздуха, по Чл. 24. Закона о заштити ваздуха, заснована на овој вредности гласи - незнатно загађен или чист ваздух.
Резултати анализа на садржај тешких метала, посебно олова у истим узорцима указују да је прекорачења било само у јануару 2013. Током овог периода било је 5 прекорачења дневних граничних концентрација олова.