Публикације
Публикација Статус површинских вода Србије - Развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима
Публикација Пољопривреда и животна средина у Републици Србији - индикаторски приказ -
Публикација Статус површинских вода Србије - Анализе и елементи за пројектовање мониторинга
Публикација Serbian Forest Indicators by CORINE Land Cover
Публикација ВОДЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Публикација Стање животне средине у Републици Србији - кратак преглед
Публикација Спровођење Протокола о води и здрављу у Републици Србији - анализа стања
Публикација Статус језера Палић у 2012. години
Публикација Праћење стања земљишта - законски основ, циљеви и индикатори
Публикација An improved system for assessment of water pollution from diffuse sources in Serbia - Case study for Kolubara river basin
Публикација Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији
Публикација Статистика отпада и управљање отпадом у Републици Србији
Публикација Developing a National AGRI-ENVIRONMENT Programe for Serbia
Електронска публикација"Есеји о одрживом развоју"
"Одређивање количина емитованих гасовитих загађујућих материја пореклом од друмског саобраћаја применом COPERT IV модела Европске Агенције за животну средину."
Публикација Geochemistry of European Bottled Water (2010) први пут садржи и анализе квалитета флашираних вода и воде за пиће из водоводних система Србије.
"Милутин Миланковић - Путник кроз васиону и векове" публикација посвећена животу и делу истакнутог српског научника.

Научно популарни филм о Милутину Миланковићу можете преузети овде (AVI формат, 216 Mb)
"Утврђивање састава отпада и процене количине" у циљу дефинисања стратегије управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије.
Публикација "Интегрални катастар загађивача" је намењена оператерима и широј јавности о основним принципима ИКЗ, као и обавезама оператера према Катастру.
Упутство је намењено инспекцијским службама на свим нивоима у циљу контроле достављања података за катастар од стране оператера.
"Агенција за заштиту животне средине - Веза ка Европи" садржи информације о основној мисији Агенције, информације о мрежи институција, досадашњим активностима и плановима.
Кратки водич "Индикатори животне средине у Србији" приказује чињенице и податке о животној средини у Србији. За сваку тематску целину обрађени су индикатори који припадају Основном скупу индикатора дефинисаном од стране Европске агенције за животну средину (Core Set of Indicators - CSI).
"Environment in Serbia", извештај базиран на индикаторима животне средине (на енглеском језику) садржи информације о свим компонентама животне средине у Србији. Извештај даје драгоцени допринос у развоју, усвајању, примени и евалуацији политике заштите животне средине.