Публикације

Публикације
Животна средина у Србији 2004 - 2019
Environment in Serbia 2004 - 2019
Квалитет седимента река и акумулација Србије
Ка деконтаминацији земљишта у Републици Србији
(Towards Soil Decontamination in the Republic of Serbia)
Одрживо управљање земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији
Водич за одрживо управљање земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији
Статус површинских вода Србије - Развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима
Пољопривреда и животна средина у Републици Србији - индикаторски приказ -
Статус површинских вода Србије - Анализе и елементи за пројектовање мониторинга
Serbian Forest Indicators by CORINE Land Cover
ВОДЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНУ ПРИЛАГОЂАВАЊА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Стање животне средине у Републици Србији - кратак преглед
Спровођење Протокола о води и здрављу у Републици Србији - анализа стања
Статус језера Палић у 2012. години
Праћење стања земљишта - законски основ, циљеви и индикатори
An improved system for assessment of water pollution from diffuse sources in Serbia - Case study for Kolubara river basin
Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији
Статистика отпада и управљање отпадом у Републици Србији
Публикација Developing a National AGRI-ENVIRONMENT Programe for Serbia
Електронска публикација"Есеји о одрживом развоју"
"Одређивање количина емитованих гасовитих загађујућих материја пореклом од друмског саобраћаја применом COPERT IV модела Европске Агенције за животну средину."
Geochemistry of European Bottled Water (2010) први пут садржи и анализе квалитета флашираних вода и воде за пиће из водоводних система Србије.
"Милутин Миланковић - Путник кроз васиону и векове" публикација посвећена животу и делу истакнутог српског научника.

Научно популарни филм о Милутину Миланковићу можете преузети овде (AVI формат, 216 Mb)
"Утврђивање састава отпада и процене количине" у циљу дефинисања стратегије управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије.
Публикација "Интегрални катастар загађивача" је намењена оператерима и широј јавности о основним принципима ИКЗ, као и обавезама оператера према Катастру.
Упутство је намењено инспекцијским службама на свим нивоима у циљу контроле достављања података за катастар од стране оператера.
"Агенција за заштиту животне средине - Веза ка Европи" садржи информације о основној мисији Агенције, информације о мрежи институција, досадашњим активностима и плановима.
Кратки водич "Индикатори животне средине у Србији" приказује чињенице и податке о животној средини у Србији. За сваку тематску целину обрађени су индикатори који припадају Основном скупу индикатора дефинисаном од стране Европске агенције за животну средину (Core Set of Indicators - CSI).
"Environment in Serbia", извештај базиран на индикаторима животне средине (на енглеском језику) садржи информације о свим компонентама животне средине у Србији. Извештај даје драгоцени допринос у развоју, усвајању, примени и евалуацији политике заштите животне средине.