Aktuelno


Izaberite ključnu reč:

Saopštenje povodom zagađenja vazduha
22.11.2022
Tokom jučerašnjeg dana je prekoračenje granične dnevne vrednosti emisije PM10 suspendovanih čestica izmereno samo u Valjevu.
Kao i tokom prethodnih dana, ni tokom jučerašnjeg, prekoračenja graničnih vrednosti koncentracija sumpordioksida, azotdioksida, ugljenmonoksida i ciljne vrednosti prizemnog ozona opet nisu evidentirane ni na jednom mernom mestu u Republici Srbiji.
Imajući u vidu da individualna ložišta i toplane toplotne snage manje od 50 MW na godišnjem nivou doprinose ukupnoj emisiji PM10 suspendovanih čestica u udelu od 65%, a PM2.5 suspendovanih čestica u udelu od 80%, apelujemo na građane da biranjem ekološki prihvatljivijih energenata doprinesu dodatnom poboljšanju kvaliteta vazduha.
Pri rešavanju problema i postizanju zadatih ciljeva svi moramo dati svoj doprinos i zato je pravi trenutak da menjanjem svojih navika omogućimo da nam životna sredina bude čista i zdrava.
Izveštaj o upravljanju otpadom u Republici Srbiji za period 2011 - 2021. godine
21.11.2022
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila godišnji izveštaj o upravljanju otpadom u Republici Srbiji za period 2011 - 2021. godine. Podaci o upravljanju otpadom u Republici Srbiji se prikupljaju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/16 i 95/18). Izveštavanjem su obuhvaćene sve vrste otpada, osim onih navedenih u članu 4. Zakona - Izuzeci od primene.
Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila i sledeće godišnje izveštaje:
Izveštaj o plastičnim kesama u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Izveštaj o posebnim tokovima otpada u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj se može preuzeti OVDE.
Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu
21.11.2022
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu u kome se nalazi prikaz analize rezultata merenja koja su sprovođena u okviru državne mreže i mreža za monitoring kvaliteta vazduha 27 lokalnih samouprava kao i prikaz koncentracija alergenog polena. Saglasno postojećoj zakonskoj regulativi, u Izveštaju je data jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.
U 2021. godini obnovljena su merenja na stanicama u Loznici i Smederevu (Radinac). Automatska merenja PM10/PM2.5 pokrenuta su u Čačku i Beogradu na stanicama Zeleno brdo, Zemun, Obrenovac-Ušće, Vinča i Lazarevac, čime je omogućeno da javnost bude informisana u realnom vremenu o koncentracijama ovih zagađujućih materija. Lokalna samouprava u Pirotu nabavila je automatsku stanicu za kvalitet vazduha i predala Agenciji na upravljanje.
Prikupljeni su i na jedinstven način obrađeni podaci sa preko 200 stanica i mernih mesta i prikazani rezultati merenja kako osnovnih zagađujućih materija (SO2, NO2, CO, PM10 i PM2.5, Pb, C6H6) , na osnovu kojih se određuje kategorija kvaliteta vazduha, tako i rezultati namenskih merenja.
Kompletan godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2021. godine možete preuzeti OVDE.
Stanje kvaliteta vazduha u Srbiji
18.11.2022
Nakon vremenskih prilika koje su prethodnih dana doprinele zadržavanju svih emitovanih zagađujućih materija u najnižim delovima atmosfere, aktuelne vremenske prilike su povoljnije, čime je kvalitet vazduha bolji. Prekoračenje granične vrednosti emisije PM10 suspendovanih čestica je u prethodnom danu izmereno u Beogradu, Užicu, Novom Pazaru i Smederevu.
Kao i tokom prethodnih dana, ni tokom jučerašnjeg, prekoračenja graničnih vrednosti koncentracija sumpordioksida, azotdioksida, ugljenmonoksida i ciljne vrednosti prizemnog ozona opet nisu evidentirane ni na jednom mernom mestu u Republici Srbiji.
Imajući u vidu da individualna ložišta i toplane toplotne snage manje od 50 MW na godišnjem nivou doprinose ukupnoj emisiji PM10 suspendovanih čestica u udelu od 65%, a PM2.5 suspendovanih čestica u udelu od 80%, dodatnom poboljšanju kvaliteta vazduha možemo i moramo doprineti biranjem ekološki prihvatljivijih energenata.
Poboljšanje kvaliteta vazduha je prioritetni cilj na kojem moramo da radimo zajedno i požrtvovano, jer je vazduh zajednički imenitelj svih građana Srbije. Građani korišćenjem čistijih energenata postaju saveznici u rešavanju dugogodišnjeg problema, na kojem država strateški radi.
Kvalitet vazduha u Srbiji
16.11.2022
Tokom jučerašnjeg dana prekoračenje graničnih dnevnih vrednosti emisija PM10 suspendovanih čestica je u izmereno u Novom Sadu, Beočinu, Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Kosjeriću, Popovcu, Čačku, Užicu, Nišu, Novom Pazaru, Pirotu.
Početak grejne sezone nedvosmisleno utiče na prisutno zagađenje vazduha, imajući u vidu da upotreba individualnih ložišta i toplana toplotne snage manje od 50 MW na godišnjem nivou doprinose ukupnoj emisiji PM10 suspendovanih čestica u udelu od 65%, a PM2.5 suspendovanih čestica u udelu od 80%.
Povišenim vrednostima doprinose i aktuelne vremenske prilike, jer stagnacija vazduha u najnižem sloju atmosfere, uslovljena odsustvom vetra i pojavom izražene prizemne inverzije, sprečava prirodno razblaženje emitovanih zagađujućih materija. Očekuje se da će prognozirana kiša usloviti pad koncentracija zagađujućih materija.
Kao i prethodnih dana, ni tokom jučerašnjeg, prekoračenja graničnih vrednosti koncentracija sumpordioksida, azotdioksida, ugljenmonoksida i ciljne vrednosti prizemnog ozona nisu zabeležena ni na jednom mernom mestu.
Savesno postupanje građana pri izboru energenata, korišćenih u individualnim ložištima, doprineće smanjenju emisija zagađujućih materija, odnosno zagađenja vazduha. Poboljšanje kvaliteta vazduha je prioritetni cilj na kojem moramo da radimo zajedno i požrtvovano, jer je vazduh zajednički imenitelj svih građana Srbije.
Obuka u okviru FAO projekta "Jačanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika od difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta"
07.11.2022
U periodu 31.10-1.11.2022. godine, u Bajinoj Bašti, održane su obuke u okviru projekta "Jačanje nacionalnih kapaciteta za procenu rizika od difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta" koji sprovodi Organizacija ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Agencijom za zaštitu životne sredine.
Glavni cilj projekta je povećanje nacionalnih kapaciteta za upravljanje difuznim zagađenjem zemljišta u Republici Srbiji u cilju zaštite životne sredine i promovisanja održive poljoprivredne proizvodnje.
Obuka za poljoprivredne proizvođače je organizovana sa ciljem da se unaprede njihova znanja u oblasti održivog upravljanja zemljištem kako bi se smanjio rizik od difuznog zagađenja zemljišta usled primene neadekvatnih poljoprivrednih praksi. Obuka za poljoprivredne savetodavne i druge stručne službe organizovana je u cilju promovisanja značaja zdravlja zemljišta i važnosti procene difuznog zagađenja poljoprivrednog zemljišta, kao i povećanja znanja o utvrđenim standardima za upotrebu pesticida i đubriva.