ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода у 2014. години, садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2014. години на бази доступних података у периоду његове израде. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2014. годину
Током 2014. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2014. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.