ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2010. годину
Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2010. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину
Оцена стања животне средине за 2010. годину базирана је на индикаторском приказу. Она осигурава систематичност приступа посматраних параметара и на тај начин омогућава једноставност праћења стања, оптерећења и побољшања појединог дела животне средине током времена. Оваквим приступом се на националном нивоу осигурава праћење ефеката појединих примењених мера политике заштите животне средине и Извештај о стању животне средине тако постаје важан инструмент у планирању процеса управљања животном средином, али и показатељ нужности укључивања заштите животне средине у друге секторске политике.