Извештаји
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2019. годину
Годишњи извештај са резултатима мониторинга квалитета површинских и подземних вода који је спровела Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије у 2019. години, садржи систематизоване податке за параметре разврстане у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину дају систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину садржи испитивање квалитета воде, које је обављено на 64 профила на 33 водотока и 9 профила на каналској мрежи, 1 акумулацији и 53 пијезометра, односно станице подземних вода прве издани.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016. годину
С обзиром да Агенција за заштиту животне средине не спроводи испитивање хидроморфолошких елемената квалитета, односно не прати хидролошки режим вода, при анализи публикованих података о квалитету вода неопходно је користити и податке из хидролошких годишњака: 1. Површинске воде и 2. Подземне воде (РХМЗ) за 2016.годину, у којима су систематизовани подаци о водостајима, протицајима и температурама површинских вода, као и подаци о водостајима и температурама подземних вода.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Недостатак воде за пиће
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа представља опис методологије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, идентификација опасности се врши за целу територију за коју се ради Процена угрожености. Недостатак воде за пиће као идентификована опасност урађена је за два могућа развоја догађаја " сценарија несреће на примеру два водоводна система која су представљена у студији. Пример процене угрожености за ова два типска система водоснабдевања, са извориштем подземне и извориштем површинске воде, послужиће у даљој примени сходно методологији, за израду Процена на нивоу јединица локалне самоуправе.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2015. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2015. година садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Статус површинских вода Србије - Анализе и елементи за пројектовање мониторинга
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета. Према томе, биолошке заједнице чине примарну основу за оцену еколошког статуса водених екосистема у Европи и треба да буду фундаменталне у циљу смањења притиска на компатибилан ниво са добрим еколошким статусом.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода у 2014. години, садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2012. и 2013. години
Статус површинске воде је општи израз о статусу водног тела површинске воде, одређен оним слабијим од еколошког и хемијског статуса. Добар статус површинских вода подразумева добар еколошки и хемијски статус. Директива захтева класификацију површинских вода кроз оцену еколошког статуса или еколошког потенцијала и хемијског статуса површинских вода. Еколошки статус је израз квалитета структуре и функционисања акватичних екосистема који припадају површинским водама. Извештај је урађен на основу анализе површинских вода у 2012. и 2013. години.