Извештаји
Недостатак воде за пиће - Предлог Стратегије смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Агенција за заштиту животне је припремила извештај који садржи елементе и прилоге за потребе израде Предлога Стратегије за смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Извештај је урађен у складу са захтевом који прописује Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа и садржи документе јавних политика, планске документе, област међународне сарадње, пројекте и анализе стања за област јавног водоснабдевања.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2022
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2022" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2022. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елементе квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом број 50/2012.
Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2021
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2021" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2021. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2020. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2019. годину
Годишњи извештај са резултатима мониторинга квалитета површинских и подземних вода који је спровела Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије у 2019. години, садржи систематизоване податке за параметре разврстане у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину дају систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину садржи испитивање квалитета воде, које је обављено на 64 профила на 33 водотока и 9 профила на каналској мрежи, 1 акумулацији и 53 пијезометра, односно станице подземних вода прве издани.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016. годину
С обзиром да Агенција за заштиту животне средине не спроводи испитивање хидроморфолошких елемената квалитета, односно не прати хидролошки режим вода, при анализи публикованих података о квалитету вода неопходно је користити и податке из хидролошких годишњака: 1. Површинске воде и 2. Подземне воде (РХМЗ) за 2016.годину, у којима су систематизовани подаци о водостајима, протицајима и температурама површинских вода, као и подаци о водостајима и температурама подземних вода.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Недостатак воде за пиће
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа представља опис методологије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, идентификација опасности се врши за целу територију за коју се ради Процена угрожености. Недостатак воде за пиће као идентификована опасност урађена је за два могућа развоја догађаја " сценарија несреће на примеру два водоводна система која су представљена у студији. Пример процене угрожености за ова два типска система водоснабдевања, са извориштем подземне и извориштем површинске воде, послужиће у даљој примени сходно методологији, за израду Процена на нивоу јединица локалне самоуправе.