Извештаји
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2022. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2022. годину у коме се налази приказ анализе резултата мерења која су спровођена у оквиру државне мреже и мрежа за мониторинг квалитета ваздуха локалних самоуправа као и приказ концентрација алергеног полена.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину у коме се налази приказ анализе резултата мерења која су спровођена у оквиру државне мреже и мрежа за мониторинг квалитета ваздуха 27 локалних самоуправа као и приказ концентрација алергеног полена. Сагласно постојећој законској регулативи, у Извештају је дата једина званична оцена стања квалитета ваздуха у Републици Србији.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године
У 2020. години, проценат расположивих валидних сатних вредности преко 90% са свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 и O3, први пут је од 2011. године достигао 90%.
Остварен је и прилив највећег броја података квалитета ваздуха од стране локалних самоуправа чиме је омогућено да Извештај садржи до сада најпоузданију слику стања квалитета ваздуха.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци за 2019. годину из државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. У 2019. години, проценат расположивости валидних сатних вредности већих од 90% од свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 i O3, значајно је повећан са 48% на 85%.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2018. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. Извештај је урађен на основу података из 2018. године.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2017. годину
У извештај о квалитету ваздуха у Републици Србији су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинга квалитета ваздуха. Годишњим извештајем за 2017. годину обухваћени су подаци који су достављени Агенцији за заштиту животне средине од стране институција које врше мерења и учествују у мониторингу квалитета ваздуха на националном и локалном нивоу. Саставни део овог Извештаја је оцена квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама. Резултати мониторинга квалитета ваздуха које обједињује Агенција за заштиту животне средине представљају основ за доношење Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за сваку календарску годину.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2016. годину
Оцена квалитета ваздуха за 2016. годину, у овом Извештају извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2015. годину
Током 2015. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2015. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2014. годину
Током 2014. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2014. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији  за 2013. годину
Током 2013. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Агенција за заштиту животне средине је спроводила оперативни аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на 35 станица. Од тог броја на 83% станица Програм мониторинга је у потпуности реализован - постигнута је расположивост валидних сатних вредности већа од 90%.