ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2018. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. Извештај је урађен на основу података из 2018. године.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2018. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2018. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2018. годину
Према законодавству Републике Србије, управљање посебним токовима отпада прописан је начин управљања појединим посебним токовима отпада, као и обавеза извештавања власника ових врста отпада и достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту животне средине. Овај извештај је урађен на основу података из 2018. године.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2018. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2018. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине за 2017. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection 2017
Ефикасан систем економских инструмената треба да обезбеди подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама да мотивише улагања у животну средину. Са економског становишта економски инструменти треба да: утичу на најрационалније коришћење ресурса; буду интегрални део укупне стратегије развоја, посебно технолошког развоја; су законски дефинисани и тржишно засновани и да ефикасно показују предности заштите животне средине. Извештај је урађен на основу података из 2018.године.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2017. годину
Извештај даје приказ привредних потенцијала и активности од значаја за животну средину у Републици Србији у 2017. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији 2016-2017
Основне функције земљишта могу бити очуване одговарајућим мерама одрживог коришћења земљишта које имају вишеструки ефекат како на локалном нивоу, тако и шире. Да би мере биле ефикасне, примењује се интегрални системски приступ заснован на карактеристикама подручја и управљање својствима земљишта адаптирано на локалне климатске услове, типове земљишта и карактеристике пољопривредне производње. Стање земљишта на подручју Републике Србије прати више институција у циљу сагледавања стања и дефинисања програма за његову заштиту. Овај извештај је урађен на основу података за 2016. и 2017. годину.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину садржи испитивање квалитета воде, које је обављено на 64 профила на 33 водотока и 9 профила на каналској мрежи, 1 акумулацији и 53 пијезометра, односно станице подземних вода прве издани.
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2017. године
Укупна количина створеног отпада током 2017. године је око 11 милиона тона. Повећане количине отпада у 2017. године су настале услед повећања броја постројења и повећане количине отпада насталог у термоенергетским објектима и компанији чија је делатност производња сировог гвожђа, челика и феролегура.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2017. годину
Приказ и оцена стања животне средине за 2017. годину базирана је на индикаторском приказу према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Осим поједностављеног праћења вредности појединих параметара, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.