ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2011. годину
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом има врло изражен еколошки, друштвени, социјални и економски значај. За разградњу једне конзерве од алуминијума потребно је 500 година. Прерадом 1 тоне алуминијумских лименки уштеда енергије се креће од 90 до 95% у односу да добијање из природних сировина, а број циклуса рециклаже је неограничен. Рециклажом 1 тоне гвожђа уштеди се око 1,2 тоне руде, 0,7 тона угља и око 60 килограма креча. За прераду је потребно 60% мање енергије. Период распада ПЕТ амбалаже је 100 година. Пластичне флаше на депонији представљају 9% од укупне тежине отпада, али запремински заузимају 32% простора. Рециклажом 1 тоне старог папира се сачува 17 стабала у природи. Рециклажом исте количине канцеларијског папира се сачува 24 стабла. Штеди се и 4200 киловата електричне енергије и 32000 литара воде. За процес рециклаже потребно је 40% мање енергије. Количина загађујућих материја ваздуха је за око 75% мања у односу на производњу хартије од сировог материјала. Овај извештај је урађен на основу података из 2011. године.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2010. годину
Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2010. године.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2010. годину
Аспект заштите животне средине је уграђен у Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и испољава се кроз: заштиту земљишта од загађивања процуривањем, смањењем заузимања земљишта, смањењем емисија загађујућих материја у ваздух, смањењем емисија загађујућих материја у подземне и површинске воде. Амбалажни отпад у суштини, није отпад већ група нових ресурса, односно секундарних сировина. Ова публикација је рађена на основу података из 2010. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину
Оцена стања животне средине за 2010. годину базирана је на индикаторском приказу. Она осигурава систематичност приступа посматраних параметара и на тај начин омогућава једноставност праћења стања, оптерећења и побољшања појединог дела животне средине током времена. Оваквим приступом се на националном нивоу осигурава праћење ефеката појединих примењених мера политике заштите животне средине и Извештај о стању животне средине тако постаје важан инструмент у планирању процеса управљања животном средином, али и показатељ нужности укључивања заштите животне средине у друге секторске политике.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину
Политика животне средине у Републици Србији креира се, почевши од мониторинга стања животне средине, преко прикупљања одговарајућих параметара и података, ради израде индикатора стања, који се затим користе за извештавање о стању животне средине, односно информисање доносилаца одлука. Ова публикација је урађена на основу података за 2009. годину.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2008. годину
Задатак извештаја о животној средини из 2008. године је да прикаже податке који се односе на: стање и промене у животној средини, спровођење стратегије, Националног програма и акционих планова, санационе планове и других мера, финансирање система заштите животне средине, приоритетне обавезе и мере у области система заштите животне средине, друге податке значајне за управљање природним вредностима и заштитом животне средине.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији у периоду 2006-2008. година
Глобални концепт одрживог управљања земљиштем има важну агро-еколошку и социјално-економску димензију, а развијен је као резултат растуће свести о утицају који људске активности имају на животну средину. У циљу очувања земљишта Републике Србије у оквиру интегралног система заштите животне средине прати се стање и начин коришћења земљишта, идентификују се осетњива подручја, одређују се степен и карактеристике загађења. Ова публикација је урађена на основу података из 2009.године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2007. годину
Протекла, 2007. година значајно је обележена активностима у области заштите животне средине на националном и интернационалном плану. Читав низ активности је током претходне године завршен, започет или настављен са једним циљем, који се може сажети у једну реченицу - “Желимо да животну средину оставимо нашој деци у бољем стању од оног који смо наследили од наших родитеља”.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2006. годину
Извештај о стању животне средине у 2006. години има посебну важност из два разлога. Први је наставак преговора са Европском Унијом (ЕУ) " у којем ће извештај бити један од основних докумената, као извор података и информација за потребе процене стања животне средине. Други, не мање важан разлог, је одржавање Шесте министарске конференције под називом “Животна средина за Европу”.