ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији  за 2013. годину
Током 2013. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Агенција за заштиту животне средине је спроводила оперативни аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на 35 станица. Од тог броја на 83% станица Програм мониторинга је у потпуности реализован - постигнута је расположивост валидних сатних вредности већа од 90%.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Извештај даје основни приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података, као и увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима заштите животне средине, као што су: Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Оцена стања животне средине за 2012. годину базирана је на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине чиме се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2012. годину
Током 2012. године Агенција за заштиту животне средине је реализовала оперативни мониторинг квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха. У 2012. су настављене редовне активности (одржавање, сервисирање, калибрација аутоматских анализатора у државној мрежи, пријем, ажурирање и обрада података). Током 2012. су се појавиле потешкоће у спровођењу предвиђених активности у области одржавања и сервисирања опреме у државној мрежи. Узроци су финансијске природе. Последице се манифестују мањим бројем расположивих низова података, регулативом дефинисаног годишњег обима, за потребе оцењивања стања квалитета ваздуха. За 2012. је карактеристично успостављање мониторинга суспендованих честица РМ10 референтном " гравиметријском методом. На дванаест локација широм Србије од којих су 5 у Београду и по једна у Новом Саду, Ужицу, Ваљеву, Косјерићу и на Каменичком Вису (ЕМЕП) постављени су и активирани секвенцијални узоркивачи ТЕЦОРА.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину, садрже систематизоване податке о: квалитету површинских и подземних вода на територији Републике Србије и то за: 97 профила на 58 водотока, 3 акумулације и 2 језера, 60 пијезометара, односно станица подземних вода прве издани, квалитету речног седимента и муља у акумулацијама за: 85 профила на 53 водотока.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2011. годину
Индикатори могу описивати покретачке механизме појединог притиска на животну средину, последице тог притиска, настало стање, резултат појединог утицаја или одговоре друштва на насталу ситуацију. Према стандардној типологији индикатора Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) индикатори дати у овом Извештају припадају једној од следећих категорија: покретачки фактори (ПФ), притисци (П), стање (С), утицаји (У), реакције (Р). За израду овог извештаја одабрани су индикатори на бази доступности и важности за оцену стања у поједином подручју животне средине. Овај извештај о стању животне средине је урађен на основу података за 2011. годину.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2011. годину
За управљање квалитетом ваздуха је значајно располагати подацима о постојећим нивоима загађујућих материја у ваздуху који су добијени мерењима, као и подацима о емисијама загађујућих материја у ваздух услед којих долази до загађивања ваздуха. Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Још један пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2011. године.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2010. годину
Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2010. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину
Оцена стања животне средине за 2010. годину базирана је на индикаторском приказу. Она осигурава систематичност приступа посматраних параметара и на тај начин омогућава једноставност праћења стања, оптерећења и побољшања појединог дела животне средине током времена. Оваквим приступом се на националном нивоу осигурава праћење ефеката појединих примењених мера политике заштите животне средине и Извештај о стању животне средине тако постаје важан инструмент у планирању процеса управљања животном средином, али и показатељ нужности укључивања заштите животне средине у друге секторске политике.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2009. годину
Политика животне средине у Републици Србији креира се, почевши од мониторинга стања животне средине, преко прикупљања одговарајућих параметара и података, ради израде индикатора стања, који се затим користе за извештавање о стању животне средине, односно информисање доносилаца одлука. Ова публикација је урађена на основу података за 2009. годину.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2008. годину
Задатак извештаја о животној средини из 2008. године је да прикаже податке који се односе на: стање и промене у животној средини, спровођење стратегије, Националног програма и акционих планова, санационе планове и других мера, финансирање система заштите животне средине, приоритетне обавезе и мере у области система заштите животне средине, друге податке значајне за управљање природним вредностима и заштитом животне средине.