ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2017. годину
У извештај о квалитету ваздуха у Републици Србији су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинга квалитета ваздуха. Годишњим извештајем за 2017. годину обухваћени су подаци који су достављени Агенцији за заштиту животне средине од стране институција које врше мерења и учествују у мониторингу квалитета ваздуха на националном и локалном нивоу. Саставни део овог Извештаја је оцена квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама. Резултати мониторинга квалитета ваздуха које обједињује Агенција за заштиту животне средине представљају основ за доношење Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за сваку календарску годину.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом  за 2017. годину
Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 357918,9 тона. Количина поновно искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 182392,8 тона од ове количине на рециклажу је предато 171846,8 тона амбалажног отпада. На основу ових података може се видети да су општи национални циљеви за Републику Србију у 2017. години испуњени, за поновно искоришћење отпада у вредности од 52,8% и за рециклажу отпада у вредности од 51,5%. Ова извештај је урађен на основу података из 2017. године.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада за 2017. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2017. години представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2017. годину
У Агенцији за заштиту животне средине подаци о количинама пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије прикупљају се од 2010. године. Овим извештајем обухваћене су следеће групе пластичних кеса: пластичне кесе са адитивима и пластичне кесе без адитива. Поређењем достављених извештаја од стране обвезника плаћања накнаде предузећа, за кесе, може се закључити, да се број предузећа која испуњавају законску обавезу сваке године повећава. Овај извештај је урађен на основу података из 2017. године.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2016. годину
Извештај даје приказ привредних потенцијала и активности од значаја за животну средину у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2016. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection in Serbia 2016)
Публикација даје приказ економских инструмената за заштиту животне средине у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима, као што су: Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог развоја и Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016. годину
С обзиром да Агенција за заштиту животне средине не спроводи испитивање хидроморфолошких елемената квалитета, односно не прати хидролошки режим вода, при анализи публикованих података о квалитету вода неопходно је користити и податке из хидролошких годишњака: 1. Површинске воде и 2. Подземне воде (РХМЗ) за 2016.годину, у којима су систематизовани подаци о водостајима, протицајима и температурама површинских вода, као и подаци о водостајима и температурама подземних вода.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Недостатак воде за пиће
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа представља опис методологије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, идентификација опасности се врши за целу територију за коју се ради Процена угрожености. Недостатак воде за пиће као идентификована опасност урађена је за два могућа развоја догађаја " сценарија несреће на примеру два водоводна система која су представљена у студији. Пример процене угрожености за ова два типска система водоснабдевања, са извориштем подземне и извориштем површинске воде, послужиће у даљој примени сходно методологији, за израду Процена на нивоу јединица локалне самоуправе.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији  за 2016. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података у периоду његове израде. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.