ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године
У 2020. години, проценат расположивих валидних сатних вредности преко 90% са свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 и O3, први пут је од 2011. године достигао 90%.
Остварен је и прилив највећег броја података квалитета ваздуха од стране локалних самоуправа чиме је омогућено да Извештај садржи до сада најпоузданију слику стања квалитета ваздуха.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2020. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2021. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2020. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2020. године. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18).
Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2020. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2020. године
Агенција за заштиту животне средине је прикупљањем доступних података, кроз Информациони систем заштите животне средине и директном сарадњом са релевантним институцијама, припремила извештај Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2020. године. У извештају се приказују привредне гране: индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, као и циркуларна економија и одрживо коришћење ресурса.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2019. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2019. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Платичне кесе у Републици Србији у 2019. години
Пластичне кесе са адитивима су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) којима је у току производње додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. Пластичне кесе без адитива су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) коме у току производње није додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. У Агенцији за заштиту животне средине подаци о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2019. години
Овим извештајем обухваћене су следеће групе производа које после упортебе постају посебни токови отпада: гуме, производи који садрже азбест, батерије или акумулатори, уља, електрични и електронски производи, возила. У извештају су дати подаци за 2019. годину.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци за 2019. годину из државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. У 2019. години, проценат расположивости валидних сатних вредности већих од 90% од свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 i O3, значајно је повећан са 48% на 85%.
Извештај о управљању отпадом за период 2011 - 2019. година
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2019. година. Подаци о управлјању отпадом у Републици Србији се прикуплјају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене. Извештајем је обухваћено више од 4500 постројења која су доставиле податке.