ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2019. годину
Годишњи извештај са резултатима мониторинга квалитета површинских и подземних вода који је спровела Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије у 2019. години, садржи систематизоване податке за параметре разврстане у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2019. годину

Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2020. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.

Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2018. и 2019. годину

Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2018. и 2019. годину садржи релевантне податке и информације утемељене на званичним подацима државних институција, научних и стручних организација и других учесника надлежних за праћење стања и заштиту земљишта.
Индикатори дати у овом Извештају урађени су према стандардној типологији индикатора Европске агенције за животну средину и припадају једној од категорија: Притисци (П) и Стање (С). За израду овог Извештаја одабрани су индикатори на бази доступности података и важности за оцену стања земљишта у Републици Србији.

Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2019. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2019. годину. Приказ и оцена привредних потенцијала и активности базирана је на индикаторском принципу према Правилнику о Националној листи индикатора заштите животне средине, за области индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, циркуларна економија и одрживо коришћење ресурса.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2018. годину
Агенција за заштиту животне средине је прикупљањем података кроз Информациони систем заштите животне средине, као и директном сарадњом са релевантним институцијама за поједина тематска подручја, припремила и овај извештај, који представља жељу да се нагласи значај праћења мултисекторских утицаја на животну средину. У оквиру ове Публикације, одабрани су индикатори којима се квантификује утицај привреде на животну средину, на бази доступности података и важности утицаја следећих привредних грана на стање животне средине у Републици Србији: индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, одрживо коришћење ресурса.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2018. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2019. године). Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. Осим поједностављеног праћења вредности појединих параметара, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину дају систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о управљању отпадом за период од 2011. до 2018. године
Број предузећа који извештавају о генерисању отпада се од 2011 године повећао за 83%, док је у односу на прошлу годину повећан за 24%. Број оператера поновног искоришћења отпада се у односу на 2011. годину повећао за 53%, а у односу на прошлу годину за 8%. Обим извештавања за одлагање отпада је у односу на 2011. годину, повећао за 57,6%, за увоз и извоз отпада се у односу на 2011 повећао за 60,9%, односно 39,4%. У протекле три године се није значајно мењао број извештаја за одлагање, извоз и увоз отпада. Овај извештај је урађен на основу прикупљених података од 2011. године до 2018. године.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2018. годину
У овај извештај су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинг квалитета ваздуха. Извештај је урађен на основу података из 2018. године.