ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2016. годину
Оцена квалитета ваздуха за 2016. годину, у овом Извештају извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2016. године
Публикација “Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2016. година” пружа информације о свим врстама отпада што обухвата податке који се односе на количине генерисаног, преузетог, искоришћеног, депонованог, увезеног или извезеног отпада.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2016. годину
У 2016. години, шест оператера су вршила управљање амбалажним отпадом за 1771 правних лица или предузетника која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. До 25. априла 2017. године Агенцији за заштиту животне средине су достављена 277 извештаја од стране правних лица или предузетника који нису пренели своју обавезу на оператера за управљање амбалажним отпадом и којима ће Министарство пољопривреде и заштите животне средине, наплатити накнаду за управљање амбалажним отпадом. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 348800,8 тона.
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2016. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2016. години представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Пластичне кесе у Републици Србији  за 2016. годину
У Агенцији за заштиту животне средине прикупљање података о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године. У овом поглављу је дат упоредни преглед прикупљених података за период 2014.-2016.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Економски инструменти су категорија инструмената који имају за циљ да утичу на понашање друштва у целини, применом финансијских подстицаја у циљу унапређења управљања животном средином и природним ресурсима. У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се позитивним превентивним деловањем загађивача посебно у делу смањења односно спречавања загађивања, као и одговорним деловањем друштвене заједнице (локалне и регионалне). Ефикасан систем економских инструмената треба да обезбеди подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама да мотивише улагања у животну средину. Ова публикација је урађена на основу података из 2015. године.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2015. годину (The State of Soil in the Republic of Serbia
Извештај о стању земљишта за 2015. годину је намењен научницима, креаторима политика, али и ширем кругу заинтересоване јавности. Он пружа информације о функцијама земљишта, као и укупном здрављу земљишта. Ово је од посебног значаја за праћење циљева одрживог развоја. Ови циљеви могу се постићи само ако се кључни природни ресурси - од којих је земљиште један - користе на одржив начин.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2015. годину
Публикација о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину даје основни приказ како притисака привредних активности, тако и предузетих мера у циљу смањења утицаја на животну средину у 2015. години. Због тога, овај извештај постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената које имају циљ побољшање стања у одређеним сегментима животне средине. Очекивани ефекти мера ће се пратити у наредним извештајима.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2015. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2015. година садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Приказ и оцена стања животне средине за 2015. годину базирана је, на индикаторском приказу према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине (у даљем тексту НЛИ). Осим поједностављеног праћења вредности појединих индикатора, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.