ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2012. годину
Земљиште је витални природни ресурс који регулише окружење око нас, а наша одговорност је да не вршимо притисак на њега. Земљиште је сложен систем биогеохемијских процеса који подржава пољопривредну производњу и шуме, критична је компонента скупа различитих еколошких процеса од управљања водом, кретања органског угљеника, производње гасова стаклене баште. Готово сва храна, гориво и влакна које човек користи произведено је на земљишту. Благостање и наша економија зависи од екосистемске подршке и одржавања функција земљишта. Стање нашег земљишта прети одрживом развоју. Безбедност хране неће моћи да се постигне без хитне и консолидоване акције кроз одрживо управљање земљиштем. Ова публикација је урађена на основу података из 2012. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Извештај даје основни приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података, као и увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима заштите животне средине, као што су: Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Оцена стања животне средине за 2012. годину базирана је на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине чиме се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2012. годину
Током 2012. године Агенција за заштиту животне средине је реализовала оперативни мониторинг квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха. У 2012. су настављене редовне активности (одржавање, сервисирање, калибрација аутоматских анализатора у државној мрежи, пријем, ажурирање и обрада података). Током 2012. су се појавиле потешкоће у спровођењу предвиђених активности у области одржавања и сервисирања опреме у државној мрежи. Узроци су финансијске природе. Последице се манифестују мањим бројем расположивих низова података, регулативом дефинисаног годишњег обима, за потребе оцењивања стања квалитета ваздуха. За 2012. је карактеристично успостављање мониторинга суспендованих честица РМ10 референтном " гравиметријском методом. На дванаест локација широм Србије од којих су 5 у Београду и по једна у Новом Саду, Ужицу, Ваљеву, Косјерићу и на Каменичком Вису (ЕМЕП) постављени су и активирани секвенцијални узоркивачи ТЕЦОРА.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину садржи систематизоване податке о: резултатима испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, физичко-хемијским, хемијским и микробиолошким параметрима квалитета воде на територији Републике Србије и то за: 97 профила на 58 водотока, 3 акумулације и 2 језера, 60 пијезометара, односно станица подземних вода прве издани квалитету седимента у рекама и акумулацијама за: 85 профила на 53 водотока, 7 профила на 3 акумулације и једном језеру.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2012. годину
Дозволу за управљање амбалажним отпадом имају 5 оператера СЕКОПАК, ЕКОСТАР ПАК, ДЕЛТА-ПАК, ЦЕНЕКС и ТЕХНО ЕКО ПАК. Четири оператера обухватају управљање амбалажом од 1306 правних лица која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. Оператер ЦЕНЕКС није испунио своју законску обавезу достављања годишњег извештаја оператера за 2012. годину. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 344 246 т, а количина поновно искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 67 915,8 т. На основу ових података се може види да је Национални циљ за Републику Србију у 2012. години испуњен у вредности од 19,95%.
Посебни токови отпада у Републици Србији  за 2012. годину
Дефинисани су посебни токови отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. Влада Републике Србије је 2010. године усвојила жСтратегију управљања отпадом за период 2010-2019. године“ којом је обухваћено и управљање посебним токовима отпада. У овој Стратегији се прописују смернице и мере за смањење притиска на животну средину услед производње и управљања отпадом. Овакав приступ значи да ове отпадне материјале не треба посматрати искључиво као отпад и извор загађивања, већ као замену за природне ресурсе и који треба искористити. Ова публикација је урађена на основу података из 2012. године.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2011. годину
Земљишта у урбано-индустријским регионима показују велике разлике у односу на земљишта у природним срединама. Урбана земљишта су често изложена антропогеним утицајима због веће густине насељености, интезитета саобраћаја, близине индустрије. Дуготрајно уношење загађујућих материја у земљиште може довести до смањења његовог пуферског капацитета, што за последицу може имати трајну контаминацију земљишта и подземне воде. Постоји неколико путања којима контаминанти из урбаног земљишта могу доспети у људски организам. Најважнија од њих је преко уобичајених људских активности, када човек долази у контакт са земљиштем боравећи у парковима, на игралиштима, стамбеним зонама, комерцијалним и другим објектима. У 2011. години на простору Републике Србије испитивање степена угрожености земљишта од хемијског загађења вршено је преко праћења квалитета земљишта у урбаним зонама на 175 локалитета, при чему је анализирано 258 узорака у седам градова. Испитивања су вршена у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, Крушевцу, Ужицу, Суботици и Пожаревцу.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2011. годину
Индикатори могу описивати покретачке механизме појединог притиска на животну средину, последице тог притиска, настало стање, резултат појединог утицаја или одговоре друштва на насталу ситуацију. Према стандардној типологији индикатора Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) индикатори дати у овом Извештају припадају једној од следећих категорија: покретачки фактори (ПФ), притисци (П), стање (С), утицаји (У), реакције (Р). За израду овог извештаја одабрани су индикатори на бази доступности и важности за оцену стања у поједином подручју животне средине. Овај извештај о стању животне средине је урађен на основу података за 2011. годину.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2011. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2011. годину, садрже систематизоване податке о: квалитету површинских и подземних вода на територији Републике Србије и то за: 137 профила на 65 водотока, 33 изворишта (приоритетна изворишта и остала изворишта првог ранга), 26 акумулација и 5 језера, 63 пијезометара, односно станица подземних вода прве издани, квалитету речног седимента и муља у акумулацијама за: 56 профила на 39 водотока и 14 акумулација.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2011. годину
За управљање квалитетом ваздуха је значајно располагати подацима о постојећим нивоима загађујућих материја у ваздуху који су добијени мерењима, као и подацима о емисијама загађујућих материја у ваздух услед којих долази до загађивања ваздуха. Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Још један пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2011. године.