ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2015. годину
Током 2015. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2015. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2015. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2015. години, представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Пластичне кесе у Републици Србији  за 2015. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2015. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.
Статус површинских вода Србије - Анализе и елементи за пројектовање мониторинга
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета. Према томе, биолошке заједнице чине примарну основу за оцену еколошког статуса водених екосистема у Европи и треба да буду фундаменталне у циљу смањења притиска на компатибилан ниво са добрим еколошким статусом.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода у 2014. години, садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2014. години на бази доступних података у периоду његове израде. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2014. годину
Током 2014. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2014. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину садржи систематизоване податке испитивања биолошких елемената квалитета за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичкохемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација, језера и издани на територији Републике Србије. Испитивање квалитета воде, обављено је на: 91 станици на 56 водотока, 4 акумулације и 1 језеру, 61 пијезометру, односно станици подземне воде прве издани и 2 врела. Испитивање квалитета седимента реализовано је на: 33 станице на 31 водотоку, и 10 станица на 3 акумулације.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину
Оцена стања животне средине за 2013. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. На тај начин се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена. Такође, осигуран је континуитет и напредак у праћењу и оцењивању стања у појединим подручјима, као и свеобухватни приказ оцене стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.