ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2011. годину
Индикатори могу описивати покретачке механизме појединог притиска на животну средину, последице тог притиска, настало стање, резултат појединог утицаја или одговоре друштва на насталу ситуацију. Према стандардној типологији индикатора Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) индикатори дати у овом Извештају припадају једној од следећих категорија: покретачки фактори (ПФ), притисци (П), стање (С), утицаји (У), реакције (Р). За израду овог извештаја одабрани су индикатори на бази доступности и важности за оцену стања у поједином подручју животне средине. Овај извештај о стању животне средине је урађен на основу података за 2011. годину.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2011. годину
За управљање квалитетом ваздуха је значајно располагати подацима о постојећим нивоима загађујућих материја у ваздуху који су добијени мерењима, као и подацима о емисијама загађујућих материја у ваздух услед којих долази до загађивања ваздуха. Подаци о емисијама свих значајних извора загађења и загађујућих материја представљају једну од основа за утврђивање потенцијално угрожених области у смислу квалитета ваздуха, а самим тим и полазиште за дефинисање планова и програма заштите ваздуха. Још један пођеднако важан разлог за обезбеђење поузданих података о емисијама загађујућих материја у ваздух је и то, што поред метеоролошких параметара, представљају основ за коришћење технике моделирања за оцену нивоа квалитета ваздуха која може бити употребљена сама или у комбинацији са резултатима мерења. Овај извештај је урађен на основу података из 2011. године.