ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2016. годину
Извештај даје приказ привредних потенцијала и активности од значаја за животну средину у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2015. и 2016. години пружа информације о понашању водених екосистема у односу на природну динамику и антропогени утицај, хидролошко-еколошу анализу, употреби биолошких заједница за праћење биотичког интегритета водених екосистема. Европа је усвајањем Оквирне Директиве о водама (ОДВ) успоставила правну обавезу за све Државе чланице да ће проценити еколошки статус вода користећи групе организама и подржавајуће физичко-хемијске и хидроморфолошке елементе квалитета.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2016. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection in Serbia 2016)
Публикација даје приказ економских инструмената за заштиту животне средине у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима, као што су: Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог развоја и Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2016. годину
С обзиром да Агенција за заштиту животне средине не спроводи испитивање хидроморфолошких елемената квалитета, односно не прати хидролошки режим вода, при анализи публикованих података о квалитету вода неопходно је користити и податке из хидролошких годишњака: 1. Површинске воде и 2. Подземне воде (РХМЗ) за 2016.годину, у којима су систематизовани подаци о водостајима, протицајима и температурама површинских вода, као и подаци о водостајима и температурама подземних вода.
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Недостатак воде за пиће
Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа представља опис методологије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, идентификација опасности се врши за целу територију за коју се ради Процена угрожености. Недостатак воде за пиће као идентификована опасност урађена је за два могућа развоја догађаја " сценарија несреће на примеру два водоводна система која су представљена у студији. Пример процене угрожености за ова два типска система водоснабдевања, са извориштем подземне и извориштем површинске воде, послужиће у даљој примени сходно методологији, за израду Процена на нивоу јединица локалне самоуправе.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији  за 2016. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2016. години на бази доступних података у периоду његове израде. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2016. годину
Оцена квалитета ваздуха за 2016. годину, у овом Извештају извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2016. године
Публикација “Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2016. година” пружа информације о свим врстама отпада што обухвата податке који се односе на количине генерисаног, преузетог, искоришћеног, депонованог, увезеног или извезеног отпада.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2016. годину
У 2016. години, шест оператера су вршила управљање амбалажним отпадом за 1771 правних лица или предузетника која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. До 25. априла 2017. године Агенцији за заштиту животне средине су достављена 277 извештаја од стране правних лица или предузетника који нису пренели своју обавезу на оператера за управљање амбалажним отпадом и којима ће Министарство пољопривреде и заштите животне средине, наплатити накнаду за управљање амбалажним отпадом. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 348800,8 тона.
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2016. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2016. години представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.