ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине за 2017. годину (Report on Economic Instruments for Environmental Protection 2017
Ефикасан систем економских инструмената треба да обезбеди подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама да мотивише улагања у животну средину. Са економског становишта економски инструменти треба да: утичу на најрационалније коришћење ресурса; буду интегрални део укупне стратегије развоја, посебно технолошког развоја; су законски дефинисани и тржишно засновани и да ефикасно показују предности заштите животне средине. Извештај је урађен на основу података из 2018.године.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2017. годину
Извештај даје приказ привредних потенцијала и активности од значаја за животну средину у Републици Србији у 2017. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији 2016-2017
Основне функције земљишта могу бити очуване одговарајућим мерама одрживог коришћења земљишта које имају вишеструки ефекат како на локалном нивоу, тако и шире. Да би мере биле ефикасне, примењује се интегрални системски приступ заснован на карактеристикама подручја и управљање својствима земљишта адаптирано на локалне климатске услове, типове земљишта и карактеристике пољопривредне производње. Стање земљишта на подручју Републике Србије прати више институција у циљу сагледавања стања и дефинисања програма за његову заштиту. Овај извештај је урађен на основу података за 2016. и 2017. годину.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2017. годину садржи испитивање квалитета воде, које је обављено на 64 профила на 33 водотока и 9 профила на каналској мрежи, 1 акумулацији и 53 пијезометра, односно станице подземних вода прве издани.
Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2017. године
Укупна количина створеног отпада током 2017. године је око 11 милиона тона. Повећане количине отпада у 2017. године су настале услед повећања броја постројења и повећане количине отпада насталог у термоенергетским објектима и компанији чија је делатност производња сировог гвожђа, челика и феролегура.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2017. годину
Приказ и оцена стања животне средине за 2017. годину базирана је на индикаторском приказу према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Осим поједностављеног праћења вредности појединих параметара, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2017. годину
У извештај о квалитету ваздуха у Републици Србији су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за мониторинга квалитета ваздуха. Годишњим извештајем за 2017. годину обухваћени су подаци који су достављени Агенцији за заштиту животне средине од стране институција које врше мерења и учествују у мониторингу квалитета ваздуха на националном и локалном нивоу. Саставни део овог Извештаја је оцена квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама. Резултати мониторинга квалитета ваздуха које обједињује Агенција за заштиту животне средине представљају основ за доношење Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за сваку календарску годину.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом  за 2017. годину
Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 357918,9 тона. Количина поновно искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 182392,8 тона од ове количине на рециклажу је предато 171846,8 тона амбалажног отпада. На основу ових података може се видети да су општи национални циљеви за Републику Србију у 2017. години испуњени, за поновно искоришћење отпада у вредности од 52,8% и за рециклажу отпада у вредности од 51,5%. Ова извештај је урађен на основу података из 2017. године.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада за 2017. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2017. години представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2017. годину
У Агенцији за заштиту животне средине подаци о количинама пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије прикупљају се од 2010. године. Овим извештајем обухваћене су следеће групе пластичних кеса: пластичне кесе са адитивима и пластичне кесе без адитива. Поређењем достављених извештаја од стране обвезника плаћања накнаде предузећа, за кесе, може се закључити, да се број предузећа која испуњавају законску обавезу сваке године повећава. Овај извештај је урађен на основу података из 2017. године.