ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2021. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2021. годину. Приказ и оцена привредних потенцијала и активности базирана је на индикаторском принципу према Правилнику о Националној листи индикатора заштите животне средине, за области индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, циркуларна економија и одрживо коришћење ресурса.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији 2020-2021
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за период 2020-2021. година, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2021. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2021. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2021. годину
Према законодавству Републике Србије, управљање посебним токовима отпада прописан је начин управљања појединим посебним токовима отпада, као и обавеза извештавања власника ових врста отпада и достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту животне средине. Овај извештај је урађен на основу података из 2021. године.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2021. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2021. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2021. годину у коме се налази приказ анализе резултата мерења која су спровођена у оквиру државне мреже и мрежа за мониторинг квалитета ваздуха 27 локалних самоуправа као и приказ концентрација алергеног полена. Сагласно постојећој законској регулативи, у Извештају је дата једина званична оцена стања квалитета ваздуха у Републици Србији.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2022. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2021
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2021" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2021. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.