АрхиваИзаберите кључну реч:

ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА СА МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ У ПИРОТУ
30.12.2022
Према подацима са мобилне станице у Пироту у периоду од 29.12.2022. године у 00 сати до 30.12.2022. у 06 сати, сатне концентрације амонијака NH3, су се кретале од 5 µg/m3 до 8 µg/m3, а јучерашња дневна вредност била је 7 µg/m3 (максимална дозвољена концентрација за три сата је 200 µg/m3, а дневна гранична вредност је 100 µg/m3). Према последњим мерењима у 06 сати концентрација амонијака је 5 µg/m3.
Сатне концентрације суспендованих честица PM10 , кретале су се од 29 µg/m3 до 137 µg/m3. Према последњим мерењима у 06 сати концентрације PM10 биле су 72 µg/m3. Средње дневне концентрације суспендованих честица PM10 29.12.2022. године износиле су 59 µg/m3 и прекорачиле су дневну граничну вредност (50 µg/m3).
Сатне концентрације суспендованих честица PM2.5, кретале су се од 26 µg/m3 до 119 µg/m3. Према последњим мерењима у 06 сати концентрације PM2.5 биле су 60 µg/m3. Средње дневне концентрације суспендованих честица PM2.5 29.12. 2022. године износиле су 52 µg/m3.
Концентрације сумпордиоксида SO2 нису прекорачиле сатну (350 µg/m3) ни дневну (125 µg/m3) граничну вредност.
Концентрације угљенмоноксида CO нису прекорачиле дневну граничну вредност (5 mg/m3).
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину
30.12.2022
Влада Републике Србије је 29. децембра 2022. године усвојила Закључак којим се прихвата Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину који је припремила Агенција за заштиту животне средине.
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2021. години и омогућује увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. Оцена стања животне средине за 2021. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине.
Извештај можете преузети ОВДЕ.
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА СА МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ У ПИРОТУ
29.12.2022
Према подацима са мобилне станице у Пироту није било прекорачења граничне вредности амонијака.
У периоду од 28.12.2022. године у 00 сати до 29.12.2022. у 07 сати, сатне концентрације амонијака NH3, су се кретале од 6 µg/m3 до 9 µg/m3, а јучерашња дневна вредност била је 7 µg/m3 (максимална дозвољена концентрација за три сата је 200 µg/m3 а дневна гранична вредност је 100 µg/m3 ). Према последњим мерењима у 07 сати концентрација амонијака је 6 µg/m3.
Концентрације сумпордиоксида SO2 нису прекорачиле сатну (350 µg/m3) ни дневну (125 µg/m3) граничну вредност. Сатне концентрације сумпордиоксида SO2 кретале су се од 4 µg/m3 до 112 µg/m3.
Сатне концентрације суспендованих честица PM10, кретале су се од 12 µg/m3 до 87 µg/m3. Према последњим мерењима у 07 сати концентрације PM10 биле су 44 µg/m3. Средње дневне концентрације суспендованих честица PM10 28.12.2022. године износиле су 34 µg/m3 и нису прекорачиле дневну граничну вредност (50 µg/m3).
Сатне концентрације суспендованих честица PM2.5, кретале су се од 11 µg/m3 до 76 µg/m3. Према последњим мерењима у 07 сати концентрације PM2.5 биле су 35 µg/m3. Средње дневне концентрације суспендованих честица PM2.5 28.12. 2022. године износиле су 29 µg/m3.
Сатне концентрације угљенмоноксида CO, кретале су се од 0.05 mg/m3 до 1.22 mg/m3. Концентрације угљенмоноксида CO нису прекорачиле дневну граничну вредност (5 mg/m3).
ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА СА МОБИЛНЕ СТАНИЦЕ У ПИРОТУ
28.12.2022
Према последњим мерењима нема прекорачења граничне вредности амонијака. Концентрација амонијака је у 07:00 сати износила 7 µg/m3, док је јучерашња дневна вредност била 9 µg/m3. Максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата је 200 µg/m3, а дневна гранична вредност је 100 µg/m3.
Није било прекорачења сатних (350 µg/m3) ни дневних (125 µg/m3) граничних вредности сумпордиоксида. Концентрације суспендованих честица PM10 прекорачиле су дневну граничну вредност (50 µg/m3) 27.12.2022. године и износиле су 64 µg/m3.
Међутим, према последњим мерењима у 07:00 сати концентрације PM10 нису прекорачиле граничну вредност и биле су 17 µg/m3. Према последњим мерењима у 07:00 сати концентрације PM2.5 биле су испод граничне вредности и износиле су 16 µg/m3. Концентрације угљенмоноксида CO, нису прекорачиле дневну граничну вредност (5 mg/m3).
Квалитет воде - Река Нишава
28.12.2022
Агенција за заштиту животне средине у сарадњи са Министарством заштите животне средине континуирано прати ситуацију у вези са квалитетом исправности реке Нишаве.
Према најновијим резултатима анализа Агенције, река Нишава има повећане концентрације амонијака на локалитету узимања узорка 100 метара низводно од моста код Просека на магистралном путу Пирот-Ниш.
Током узорковања на поменутом локалитету није уочена промена органолептичких особина воде реке Нишаве (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје). Добијене вредности општих физичко хемијских параметара, као што су pH вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, нитрити, нитрати, ортофосфати, хлориди и сулфати, одговарале су прописаним граничним вредностима за I и II класу квалитета површинских вода. Измерена вредност амонијачног азота (1.95 mg/l) одговарала је V класи квалитета површинских вода.
Према објављеним препорукама Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" због повећане концентрације амонијака у Нишави, из превентивних разлога, вода за пиће из индивидуалних бунара поред реке Нишаве не сме се користити за пиће и припрему хране. Искључује се њена употреба у сврху рекреације, риболова, коришћења улова и других активности у њеној непосредној близини.
Ваздух у Пироту без прекорачења граничних вредности амонијака
27.12.2022
Министарство заштите животне средине јуче је уз брзу реакцију Агенције за заштиту животне средине, у раним јутарњим часовима, поставило мобилну аутоматску мерну станицу за квалитет ваздуха у Пироту. Поред концентрација амонијака, мобилна станица прати и концентрације угљен-моноксида, азотних оксида, сумпор-диоксида, суспендованих честица као и ароматичних угљоводоника (бензен, толуен, ксилен).
Према првим подацима у периоду од 21h до данас до 6h није било прекорачења сатних граничних вредности SO2. Сатне концентрације амонијака су се кретале од 8 µg/m3 до 17 µg/m3, што је у дозвољеним границама, јер је максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата 200 µg/m3. Сатне концентрације PM10, кретале су се од 115 µg/m3 до 145 µg/m3 у периоду од 21h до 4h. У 06:00 сати концентрације су имале тренд пада на 39 µg/m3. Сатне концентрације PM2.5 кретале су се од 110 µg/m3 до 138 µg/m3 у периоду од 21h до 04h. Последња мерења у 06 сати показала су тренд пада и износиле су 38 µg/m3.
Подаци са аутоматске мерне станице у Пироту су доступни путем линка http://pirot.kosava.net/ у реалном времену.
МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА И ВОДЕ У ПИРОТУ
26.12.2022
Агенција за заштиту животне средине данас шаље мобилну станицу за мерење квалитета ваздуха у Пирот, која ће пратити концентрације амонијака у реалном времену и приказивати резултате на сајту Агенције.
У 08:00 часова послата је и екипа на терен у циљу ванредног узорковања воде реке Нишаве, у складу са Законом о водама, који дефинише да Агенција за заштиту животне средине врши узорковање квалитета вода када је присутно хаваријско загађење. Након узорковања и обраде узорака воде, Агенција ће о резултатима анализа обавестити надлежна министарства и јавност.
Агенција за заштиту животне средине спроводи мониторинг квалитета ваздуха у Пироту. На аутоматској станици врше се мерења сумпор-диоксида и суспендованих честица PM10 и PM2.5 и резултати се представљају јавности у реалном времену путем сајта
http://www.amskv.sepa.gov.rs/stanicepodaci.php.
Током јучерашњег дана у Пироту је измерена средња дневна концентрација суспендованих честица PM10 67 µg/m3 и средња дневна концентрација суспендованих честица PM2.5 62 µg/m3. Максималне сатне вредности забележене су у 21 час и износиле су 166 µg/m3 и 163 µg/m3. За суспендоване честице PM10 дефинисана је дневна гранична вредност и она износи 50 µg/m3. За суспендоване честице PM2.5 дефинисана је само годишња гранична вредност 25 µg/m3.
Средња дневна концентрација сумпор-диоксида износила је 28 µg/m3 што је мање од граничне вредности 125 µg/m3.
Обележавање Светског дана земљишта 2022. године
05.12.2022
Агенција за заштиту животне средине је обележила Светски дан земљишта учешћем на регионалном скупу у организацији регионалне канцеларије Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (FAO) за Европу и Централну Азију, одржаном 5.12. у Београду.
Светски дан земљишта се обележава сваке године са циљем подизања пажње на важност здравог земљишта и промовисање одрживог управљања земљишним ресурсима. Овогодишњи Светски дан земљишта обележава се под слоганом "ЗЕМЉИШТЕ, ГДЕ ХРАНА НАСТАЈЕ“.
Један од главних процеса деградације земљишта је губитак хранљивих материја у земљишту. Он је препознат као један од најкритичнијих проблема на глобалном нивоу за сигурност хране и одрживост пољопривредне производње широм света.
Подаци нам показују да је трећина земљишта на свету већ деградирана различитим процесима деградације, док је већ скоро половина земљишта које се користи у пољопривреди умерено или озбиљно погођено овом претњом. Ако знамо да 95% хране долази, или је непосредно везана за земљиште, онда морамо да предузмемо хитне акције да заштитимо овај, практично, необновњив природни ресурс. О важности заштите земљишта сведочи и чињеница да ће пољопривредна производња морати да се повец́а за 60% да би задовољила глобалну потражњу за храном 2050. године. Одрживим управљањем земљиштем могло би се произвести и до 58% више хране. Подаци показују да чак половина нашег куц́ног отпада би могла да се компостира и да се користи у циљу побољшања квалитета нашег земљишта.
Неопходно је подићи свест о ризику од загађења земљишта, јер се људске активности сматрају његовим главним изворима. С обзиром на важну улогу коју земљиште има за очување здравља људи и очување животне средине, стављање његове заштите на политичку сцену је основно како би се гарантовала доступност овог ресурса у будућности.
Агенција за заштиту животне средине уз подршку FAO организације обележава светски дан земљишта са циљем да скренемо пажњу на значај земљишта, на одрживо управљање земљишним ресурсима и на значај сарадње сектора пољопривреде и заштите животне средине у циљу постизања постављених циљева како на глобалном, регионалном, тако и на националном нивоу.
У духу овог партнерства и јачања сарадње Агенција је представила најновије информације и податке о стању земљишта, планове и будуће иницијативе на тему заштите земљишта. Агенција ради интензивно на спровођењу циљева Зелене агенде у овој области који се односе на успостављање регионалног партнерства за земљиште, што ће допринети нашој земљи на побољшању доступности података, информација, унапређењу методологија и спровођењу пракси одрживог коришћења земљишта.
Саопштење поводом загађења ваздуха
22.11.2022
Током јучерашњег дана је прекорачење граничне дневне вредности емисије PM10 суспендованих честица измерено само у Ваљеву.
Као и током претходних дана, ни током јучерашњег, прекорачења граничних вредности концентрација сумпордиоксида, азотдиоксида, угљенмоноксида и циљне вредности приземног озона опет нису евидентиране ни на једном мерном месту у Републици Србији.
Имајући у виду да индивидуална ложишта и топлане топлотне снаге мање од 50 MW на годишњем нивоу доприносе укупној емисији PM10 суспендованих честица у уделу од 65%, а PM2.5 суспендованих честица у уделу од 80%, апелујемо на грађане да бирањем еколошки прихватљивијих енергената допринесу додатном побољшању квалитета ваздуха.
При решавању проблема и постизању задатих циљева сви морамо дати свој допринос и зато је прави тренутак да мењањем својих навика омогућимо да нам животна средина буде чиста и здрава.
Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године
21.11.2022
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Извештај се може преузети ОВДЕ.
Агенција за заштиту животне средине је припремила и следеће годишње извештаје:
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети ОВДЕ.